Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

11
Podzemní komory -
o kterých se nemluví

----- Návrat do Cheopsovy pyramidy -----Komora pod pyramidou-jak se tam dostaneme?

Vstup je pro běžného návštěvníka obtížný, v prospektech se nikde neuvádí. Uvedu cesty ke podzemní komoře a jaké jsou její souvislosti s dalšími objekty na planině Gígza.

Jsou tři cesty, každá s jinou obtížností:
Každý den může do pyramidy vstoupit jen 300 osob, proto pokud máte o vstupenky zájem, budete si muset přivstat.


Cesta první

Vstupní chodby Vstupní chodby Vstup do pyramidy je na 15. stupni, vstup pro návštěvníky je na severní straně na 6. stupni pro cestu první a druhou. Tam je chodba, kterou vylámal chalífa Al Maamún v 9. století n.l. Na obr. 4 je otvor, kterým se vstupuje z 6. stupně pyramidy. Na obrázku jsou vidět hladké stěny jako důkaz stavby pomoci kvádrů i uvnitř pyramidy. Na obrázku 2 a 3 jsou bíle označeny vápencové kvádry, ze kterých se chodba stavěla. Vodorovně obr. 3 je vyznačena chodba pro návštěvníky (s bílou značkou). Probouraným vstupem na obr. 1 se projde na sestupnou chodbu a začátek vzestupné chodby. Na sestupné chodbě je uzamčená mříž, proto není možné dále po sestupné chodbě pokračovat a pokračujeme chodbou vzestupnou.
Vstupní chodby Vstupní chodby Na začátku vzestupné chodby je t.zv. žulová zátka obr. 3 z neznámého důvodu, kterou dělníci Al Maamúna museli obejít prokopáním do obchvatu z vápencových kvádrů. Tím je prokázáno, že uvnitř pyramidy není žádná suť, jak uvádějí někteří egyptologové, ale pevné vápencové kvádry.
A tady se dvě cesty rozdvojily - jedna vedla sestupně až na chodbu podzemní komory, druhá, vzestupná 26° na začátek Velké galerie a horizontální chodby ke Královnině komoře obr. 1, 5 kde začíná šachta studny.
Vstupní chodby Kdo navštívil Královu komoru, právě touto chodbou prošel, tak mně asi dá za pravdu, že to nebyly zrovna příjemné pocity. Chodba má na výšku 1,2 m a na šířku 1 m, návštěvník se musí sehnout a celkem do prudkého stoupání vystupovat a kdo trpí klaustrofobií může mít problémy. Na obr. 5 vidíte postavu, jak musí být při výstupu skloněna.
Na obrázku 5 vidíme, že Vzestupná chodba jižním směrem je precizně vyspárovaná, překlady a stěny jsou bez mezer a výstupků. Tohoto stavu není možné dosáhnout pomoci kvádrů z lomu. Vzestupnou cestou dojdeme na začátek Velké galerie, kde se můžeme postavit.

Vstup do šachty Studny
Vstup do šachty studny Vlevo je další zamřížovaný otvor - v době fotografování tam mříž ještě nebyla - je to šachta Studny obr. 0, kterou objevil v roce 1637 astronom John Greaves. Šachta má rozměr 1 m a je téměř kolmá, obr. 1, 2 a po 18 metrech neústí do komory, ale do sestupné chodby 10 m od ústí. Na obrázku 0 je malá podzemní komůrka, která pokračuje do kolmé studny.

Průchod touto cestou je velmi obtížný, zatím nemám informaci o tom, jak šachta Studny zevnitř probíhá, podle fotografie má hladké stěny bez záchytů pro sestup a výstup, jejich opracování. Otázkou je, jak a čím Studna byla vysekána a jak byl materiál odnesen. Na úrovni základny pyramidy je malá komůrka, nad komůrkou je okolní masiv pyramidy, pod komůrkou je masivní skála.

Cesta druhá
Sestupná chodba Vstupní chodby
Po vstupu do sestupné chodby jsme pokračovali ve směru sestupné chodby dolů obr. 9. Daleko jsme nedošli, protože nás zastavila mříž. Dolů mohli pokračovat pouze výzkumníci s licencí, kteří sestupnou chodbu popsali takto: obr. 9 Chodba je od začátku až do podzemní komnaty dlouhá 74 m pod sestupným úhlem 26°, široká 1 m, vysoká 1,2 m, před vstupem do komory přechází do horizontu. Na obr. 8 sedí postava právě v místech, kde se chodba vyrovnává. Chodba přechází 6m před vstupem do horizontu, potom ústí nejprve do malé místnosi, potom pokračuje do velké. Na obr. 9 vidíme chodbu po celé délce, na obr. 8 je postava právě na přechodu z klesání chodby do horizontu.(Omlovám se za kvalitu obrázku, je z roku 1909).

Cesta třetí
Podle dílu Mýty 5 Je možné se do pozemní komory Velké pyramidy dostat z Osíridovy šachty mýtickým podzemním tunelem v hloubce 30 m, u kterého stojí Zahi Hawass, obr. 10, 12, 13, nebo tunelem od Sfingy přes Komoru Záznamů podle dílu Mýty 5 obr. 14 Hledání komory záznamů. Sestup do dolní komory Sestup do dolní komory Podzemní tunel Podzemní tunely

Komora

Jak probíhal průzkum komory
Podzemní komora má velmi dlouhou novodobou historii. Poprvé se do komory dostali Arabové-Al Maamún r. 820 n.l. Novodobý výzkum podzemní komory prováděl 1838 plukovník Vyse, který objevil a prohloubil t.zv. Bezednou jámu. Další průzkum prováděl John a Morton Edgar v roce 1909. Poslední velké měření se provádělo roce 1992. Od té doby je výzkum zakázaný. Můžeme doufat, že budou povoleny další výzkumy. Kavalita záběrů je poznamenána stavem techniky v době jejich pořízení, jinak je možné je získat z historické literatury.

Komoru si prohlédneme

Vstupní chodby Vstupní chodby Vstupní chodby Vstupní chodby Na obrázcích 15 a 16 je schematicky zobrazena komora z nárysu a půdorysu pro orientaci k obrázkům.
Obr. 6, Komora leží 183 m přímo pod vrcholem pyramidy (33 m pod základnou). Komora má rozměr 14×8×3,5 m . Má hladký strop a podlahu tvoří několik hrubých úrovní.
Obr. 7. Uvnitř v severozápadním rohu komory je mohutný otesaný kvádr, pro porovnání za ním stojí člověk.
Na jižní stěně, přímo proti vstupní chodbě je úzká chodba, táhnoucí se do vzdálenosti 16 m. Když bratři Edgarovi chodbu zkoumali, zjistili, že byla pokryta vrstvou 7 cm tmavou půdou. Chodba vede jižním směrem, kam dále vede není známo, bylo by třeba další její zkoumání.

Sevedrovýchodní choba Sevedrovýchodní choba Vnitřek komory
Obr. 15, 16, 17. V severovýchodním rohu se čtvercovým vchodem do horizontální chodby. Její další průběh není známý, je třeba další výzkum.
Obr. 18,19. Komora je členěna na 3 skalní úrovně od podlahy až ke stropu.

Tolik hlavní údaje o podzemní komoře Cheopsovy pyramidy. Je tam řada nejasností, proto se budeme ptát.
Předpokládá se, že tato komora byla přírodně vytvořeným prostorem, který byl rozšířen na současný stav.


Koment:
Nabízí se otázky:
- Kam vedou chodby z komory. Doposud se uvádí, že jsou ukončeny skálou.
- V tom případě se ptáme jaký měly účel, když nikam nevedou
- Nemůžeme věřit, že takové náročné skalní stavby pod zemí prováděli vládci jen z kratochvíle.
- Pokud komora měla sloužit k pochování vládce, tak se tam nenašel sarkofág.
- Propojení chodbami do dalších lokalit uvádím jako mýtycké, protože zatím nebyly prokázané.

Budu sledovat další výzkumy a doufám, že na některé otázky dostanu odpověď.

Při stavbě podzemní komory byly použity pokročilé technologie, protože stavební výkony nebylo možné provést měděným dlátem. To odpovídá výsledkům simulačního modelu.

----- Mojmír Štěrba -----