Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

9
Kde se nacházejí podzemní dutiny na plošině Gíza

Souhrn informací o šachtách, dutinách a tunelech na plošině Gíza, které jsme doposud pozanali. S příchodem nových zpráv bude aktualizace.
Do uvedeného výčtu jsou zahrnuty i podzemní dutiny západně od pyramid. Nyní neřeším problém, kdo pyramidy nebo dutiny vybudoval, ale kde se objekty nacházejí na plošině Gíza, kudy vedly tunely, kudy tekla voda.

Začneme na západě:
Původně byl vstup do dutin volně přístupný, po návštěvě Zahi Hawasse zamřížovaný viz Západní tunely. Prostor dutin byl kombinací umělých dobře vypracovaných komor a přírodních jeskyní. Dutiny jevily charakter severojižních kanálů, kterými protékala voda. Barva horniny okrová.

Východně od pyramid:
Šachty kolem Sfingy jsou dobře vyzděné kamennými bloky, na dně šachty odbočují horizontální tunely, jsou proraženy bez úprav, zatím není patrná voda.
Východní tunely Východní tunely Šachta Osíridova, v polovině vzdálenosti mezi Sfingou a Chefrénovou pyramidou, je precizně vyzděna, podle rozpětí paží Zahi Hawasse má rozměr 2×2 m. Šachta je tříúrovňová, na každé úrovni jsou pohřební artefakty, v dolní úrovni je komora uprostřed se 4 sloupy s hieroglyfy a petroglyfy sarkofág délky 2,5 m, částečně ponořený do vody. Dláždění nepříliš pečlivě provedeno. Kolem v korytu proudí voda, je patrné, že je napojena na kanál v jihozápadním rohu příkopu Sfingy Z.Hawass televize TV Fox .

Krátká procházka po Centrálním poli mastab a šachet.
Přesně obrobené kvádry Megalitické překlady Obrobená stěna Symboly v červené žule

Nejdříve se podíváme na některé stavební komponenty, na kterých můžeme vidět vysokou úroveň stavební technologie a technologie opracování kvádrů na pyramidách i na okolních stavbách:

Na obr. 11 jsou dokonale opracované stavební kvádry, téměř vylučující použití kamenných nebo měděných nástrojů, pokud jde o práci ve velkém rozsahu. Malé vzorky by šly nějak vypiplat dlouhodobým působením. Mohl bych uvést mnoho dalších příkladů, protože se to odehrávalo na všech stavbách.

Na obr. 12 jsou megalitické překlady, které je možné vidět v Cheopsově pyramidě, v Králově komoře Spáry v Králově komoře nebo na obkladech z turského vápence Obložení pyramidy. To nevyšperkovala na jednom kusu nějaká dílna, ale bylo vytěženo 100.000 kvádrů včetně přepravy, nivelování a usazení. To je důkaz o vysoké vyspělosti technologie, která v mnohém předstihuje současnou, ač si to neradi připouštíme.

Na obr. 13 vidíme opracovanou strmou stěnu skalního podloží vysokou 20 m. To je důkaz, že tehdejší stavebníci a kameníci dokázali ve velkém měřítku opracovat vysokou strmou skálu. Do dává předpoklad, že dávní stavebníci dokázali hloubit ve skále hluboké šachty a tunely.

Na obr. 14 je žulový kvádr, na kterém jsou vyryty znaky, ale nikoli hieroglyfů, ale symbolů slunce a vpravo pohromy, ktertá lidstvo kdysi postihla.

Snímek plošiny Gíza
Mapa plošiny Gíza Na mapě "Snímek plošiny Gíza" je záběr celé plošiny, v pravé části v červeném rámečku je oblast s výskytem šachet a tunelů včetně 2. a 3. pyramidy. V zeleném rámečku, jižně od vzestupné cesty Sfinga - Chefrénova (2.) pyramida, kde se nacházejí sledované objekty dutin je Centrální pole mastab. Při průzkumu dutin na plošině Gíza jsou v dokumentech prezentovány jednotlivé lokality, ale doposud jsem nenašel celkový pohled na průběh zkoumání podzemních sítí reálných a předpokládaných. (Je možné si mapy 2× zvětšit pro lepší čitelnost.).
Na oblast v zeleném rámečku je možné se podívat na leteckém snímku obr 2. Na první pohled vidíme, že na plošině, která je velmi rozeklaná, se nacházejí stovky přírodních nebo umělých staveb, potenciálních šachet. Mezi těmito šachtami se budeme pohybovat a zkoumat jejich účel.

Centrální pole plošiny Při pohledu na severní část plošiny na obr. 1 vidíme, že v severozápadní části od Cheopsovy pyramidy jsou hroby stavitelů a dalších pracovníků, kteří se podíleli na výstavbě nebo obnově areálu Gíza. Ještě dále západně je vstup do podzemí, t.zv. ptačích jeskyní popsaný v dílu Aktuálně 3 Západní dutiny.
Východně o Cheopsovy pyramidy jsou 3 pyramidy královen a 5 dutin pro pohřební lodě, jihovýchodně je tzv. Chufuova satelitní pyramida a dále na východ jsou hroby velmožů a členů královské rodiny. Z hlediska pátrání po podzemních tunelech a chodbách není tento prostor zatím aktuální. Všechny hroby jsou detailně očíslovány a prozkoumány George A. Reisnerem.

Veškerý výzkum alternativních badatelů se odehrává v oblasti východně od Chefrénovy a Mykerínovy pyramidy, zejména na Centrálním poli mastab a skalních hrobů. Je velký rozdíl, mezi pohřebišti západním a východním v porovnání s Centrálním polem mastab. Východní a západní pohřebiště jsou architektonicky uspořádána do podoby města, bohatě vyzdobena malbami, hieroglyfy a jsou velmi dobře prozkoumány každá mastaba má svoje číslo, což je patrné i z uvedených map. Centrální pole mastab je uspořádáno chaoticky, většinou bez výzdoby a hieroglyfů.

Koment:
Zde se nabízí několik otázek:
- byly tunely jen v jižní části, nebo je průzkum v sevení části omezen kvůli odkrytí hrobů
- pokud kanály protéká voda, tak se nemohla zastavit před průtokem do severní části.
- Byly dutiny vázány na pyramidy a z jakého důvodu?

Mapa prostoru šachet Pokusím se zrekapitulovat dosavadní poznatky o podzemních stavbách a dutinách na plošině Gíza.
Výsledkem budou ověřené nebo předpokládané průběhy kanálů, kterými teče nebo v minulosti tekla voda. Průběh bude na mapě zobrazen modrou čárou plnou. Vtupy do kanálů s vodou budou označena modrým a dnes bez vody hnědým koužkem.

Začneme u šachet kolem Sfigy.
Podle Štachty u Sfingy tunel z boku vede pod Sfingu, Z. Hawass prohlásil, že na konci tunelu nic není, jiný badatel se tam pro ověření nedostal. Šachta shora má na dně patrný vstup do tunelu. Podle orientace šachty vede k západu, na opačnou stranu není vidět. To odpovídá údaji že vodní kanál existuje směrem k Chefrénově pyramidě, souběžně se vzestupnou cestou k pyramidě-uvádí to i Z.Hawass, Lehner v knize Pyramidy 176. Další kanál je pod přístupovou cestou k údolnímu chrámu, 2 vodní tunely na hraně jámy pro Sfingu.
Uvedené údaje jsou dostupné v egyptologické literatuře např. Hawass, Lehner-Pyramidy.

Mapa prostoru šachet Hawass v tunelu Dále postoupíme k Osíridově šachtě Aktuálně 5 Osíridova šachta. Bude to možné právě kanálem z Údolního chrámu po modré lince na obr. 3. Zde se dovídáme, že spodní komorou prochází kanál s proudící vodou ve směru Sfinga - Chefrénova pyramida.
Zde, na obrázku 5 Vstup do kanálustojí Zahi Hawass před v stupem do kanálu, který prochází dolní komorou a pokračuje směrem k pyramidě. Zahi Hawass do kanálu nevstoupil, jestli bude pokračovat v jeho výzkumu neuvedl.

Nyní jsme se dostali do poloviny vzdálenosti od Sfingy k Chefrénově pyramidě. Zde se rozhlédneme po nadzemních stavbách na krátké procházce po Centrálním poli mastab a šachet.Pokud by někdo z návštěvníků webu měl informaci o nějakém komplexním dokumentu o celkovém stavu výzkumu sítí dutin tak ho prosím, aby mi to sdělil v diskuzním fóru nebo mně předal vlastní dokument ke zveřejnění na webu pod jeho jménem.

Závěrem k tunelům
Uvedené údaje o tunelech jsem získal z knih Zahi Hawass a Mark Lehner. Je zajímavé, že další výzkumníci jako Brien Foerster, Graham Handcock, Yousef Awyan uvádějí, že kanály probíhají od severu k jihu a od západu k východu, ale jejich polohu nikde neuvádějí. Jediný, kdo konkretizuje trasu kanálu je Andrew Collins.

----- Mojmír Štěrba -----