Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

23
Bohové všechno vidí z nebes

[Johann Wolfgang von Goethe] Motto: "Kameny jsou němí učitelé"

V minulém dílu Civilizace 22 "Bohové jsou na nebesích" jsme hledali stopy v textech starověké Indie, které vedly do nebeských výšin, ale i do popisu létajících korábů.
Tentokrát se přesuneme na americký kontinent, kde je písemných podkladů mnohem méně, ale zato existuje rozsáhlý archeologický výzkum kamenných staveb s množstvím artefaktů, které jsou často patrné jen ze vzduchu.

Naskýtá se opět otázka čemu věřit : archeologickým nálezům, písemným záznamům, mýtům a bájím, nebo vlastní fantazii, nebo ničemu?
To je na rozhodnutí a natyrelu každého čtenáře.

Na americkém kontinentu bylo několik civilizací, které přesáhly dobu existence 2 000 let a zanechaly po sobě artefakty, které často přesahují naše představy. A po původu těch artefaktů budeme pátrat.


Jaké artefakty po sobě civizace zanechaly
Tuto skutečnost sledujeme v celém našem seriálu. Není pravdou, že nejsou žádné dokumenty o předhistorických tvůrcích artefaktů, které nebylo možné vytvořit nástroji doby kamenné.
Pro naše účely rozdělíme artefakty na 2 kategorie:

1. Artefakty civilizační, které vznikly v době historicky popsané, jako např. písemné texty, malby, rytiny, historicky a technologicky experimentálně doložené.
2. Artefakty předcivilizační, které se dochovaly z doby předhistorické, ale nebylo možné je vytvořit nástroji doby kamenné, a existují, ale nebylo možné doložit technologický proces jejich tvorby fyzikálně nebo reálným experimentem.

V tomto dílu se budeme zabývat hlavně artefakty druhé kategorie, které nejsou popsány historickým textem nebo v době záznamu textu neexistovaly, ale jsou popsány na základě bájného vyprávění nebo manter, uchovávaných v paměti kněží a hlavně existují.
- V Egypě to jsou především monumentální "Pyramidy Egypta"
- V civilizaci Harappa-Mohendžodaro je to městská architektura daleko přesahující dobu kamennou. "Zázrak Mohendžodaro"
- Indická civilizace je typická artefakty první kategorie - bohatými písemnými památkami, popisujícími artefakty ale z doby předhistorické. Písemným zdrojem jsou Védy, sice z dob historických, ale jejich původ se traduje do dob prehistorických ve formě manter recitovaných a udržovaných kněžími. Skutečné artefakty se nedochovaly. Hinduisté věří, že vědění pochází přímo od bohů – mimozemšťanů."Civilizace bohů"

Přicházme do Ameriky
Zde se odehrávaly předcivilizační a civilizační historie v Americe Jižní a Americe Střední, kde zanechaly kamenné artefakty jako němé svědky událostí jejich vzniku.

Amerika Jižní
Zde navazujeme na díly, ve kterých byly artefakty Jižní Ameriky podrobně rozebírané a jsou to především:
"Tívanaku - Tiahuanaco" a "Puma Punku".
Nejstarší historie Jižní Ameriky se odehrávala na náhorní plošině Altiplán, obr.1, když byl dokočen zdvih Kordiller v období konce křídy v druhohorách a třetihorách.
Pohoří Kordillery Altiplan
Nejstaršími obyvateli je indiánský kmen Aymarů. Podle jejich bájí Puma Punku vzniklo přes noc a vytvořili ho giganti, kteří přeměnili obyvatele v kameny, když ti odmítli přijmout bohy domů. Aymarové odmítají, že město postavili oni nebo Inkové, ale když se jich zeptáte, kdo byli stavitelé, ukážou na oblohu a řeknou - los dioses: bohové.
Další historickou oblastí je Sacsayhuamán nedaleko bývalého hlavního města Inků Cuzko, obr.3 a 5.
Státy v JA Korillery Cusc o
Citadela Sacsayhuaman
Sacsayhuaman Na obrázku 6 a 7 jsou pozůstatky starodávné incké citadely, postavené z masívních kamenných bloků bez použití malty, jako by byly z plastelíny vymodelovány. Z toho důvodu nebyla stavba během častých zemětřesení poškozena a kvádry se vrátily na původní místo.

Poznámka:
Podle archeologů stavba začala roku 900 n.l. a byla dostavěna kolem roku 1500 n.l. jako Incká citadela "Dům slunce", zde se lidé klaněli bohům. Podrobnosti Citadela.
Z hlediska technologie je takové stavby možné vytvořit pomocí změkčování a tvárnění kamene. Řezání 200 tunových bloků, jejich lícování a přeprava, jak uvádějí archeologové, je fantazie z říše snů. Inkové neměli prostředky k provádění rozsáhlých staveb z megalitů.
To experimentálně prokázal profesor Davidovitz ve své laboratoři, viz "Změkčování kamene".

V této stavbě jsou údajně vstupy do systému podzemních chodeb, které se táhnou napříč Andami. Systém inckých cest.

Na obrázcích 4 a 5 je patrné, že podzemní chodby procházely šestitisícovým pohořím And nejtvrdším skalním podložím. Doklady existovaly, ale ztratily se. Na podkladech v písmu Kipu Inkové vytvořili silniční síť přes celé území říše spojující Peru, Bolívii a Chile. Inkové neznali ani kolo, ani koně. Komunikaci zajišťovali běžci, kteří si předávali zprávy.
Podrobnosti Síť silnic Inků a poslední výzkum Říše Inků.

Dále se přesuneme do Střední Ameriky
Na územích dnešního Mexika a Hondurasu se nacházejí pozůstatky říše Olméků a Mayů a dalších národů. Zde nebudeme suplovat dějiny uvedených národů, jsou k dispozici například Dějiny národů Ameriky.
My si všimneme některých charakteristických rysů uvedených kultur zaznamenaných v kameni, ale i v písemných dokumentech v rozporu s jejich primitivní úrovní na straně jedné a dosažených znalostí na straně druhé.

Podle posledních výzkumů byli na začátku historie 2 000 let př.n.l. Olmékové, kteří po sobě zanechali hieroglyfické písmo, dosud nerozluštěné a obří hlavy, obr.8. Obří hlavy Mayové
Na ně navazovali Mayové s rozluštěným písmem od počátku historie. Olmékové zanikli 400 let př.n.l. a Mayové zanikli r. 1697 n.l. a jejich potomci žijí v lesích Střední Ameriky dodnes.

Na obrázku 9 jsou původní olméčtí obyvatelé, vyzbrojeni nářadím, které měli k dispozici pro život. Na obrázku 8 je t.zv. Olmécká hlava s vytesanou přílbou. A zde se nachází první nesrovnalost. Na jedné straně jsou indiánští lovci z doby kamenné a ze stejné doby je obří hlava s vytesanou přílbou znázorňující pokročilou společnost. Otázka je - kdo tu hlavu vytvořil a kdy - ti lovci na obrázku 9, nebo někdo jiný?

Mayové pokračovali
Písmo nepřevzali, ale další vědomosti ano a ještě je prohloubili. Po koquistadorech zůstaly 3 kodexy: Drážďanský kodex, Madridský kodex a Pařížský kodex. Měli vynikající matematické a astronomické znalosti, jejich písmo sneslo porovnání s egyptskými hieroglyfy. Viz kalendář na obr. 10, byl přesnější než ten náš současný. Mayský kalendář Velké množství mayských památek, monolitů, keramiky, soch a dalších artefaktů objevených na celém Yucatánu, v Guatemale a pobřeží Mexického zálivu, přesvědčilo archeology, že Mayové byli mateřskou civilizací Střední Ameriky.
Mayové byli stavitelé pyramid, které se nacházejí na celém území Yukatanu a Guatemaly, viz obr.12.
Pyramida v Tikalu

Mayská mytologie učí, že našemu světu předcházelo pět dalších světů a každý je vyhlazen katastrofickou událostí, která ničí civilizaci i zvířata a vytváří fosílie a potom začne svět nanovo.


Hlava asronauta
Na obrázku 13 je kamenná plastika nalezená v Tikalu, která spíše připomíná dnešního astronauta s kyslíkovou maskou než indiánského lovce 1000 let př.n.l.

Astronaut z Palenque Astronaut z Palenque

Vladař (Mah K’in nebo ajaw) představuje střed všeho na zemi i na nebesích. Měl neomezenou moc ve všech oblastech lidského života. Spojuje pozemský svět s nadpřirozeným světem bohů a umožňuje komunikaci mezi nimi.


Na obrázku 14 je Chrám nápisů ve městě Palenque, ve kterém je pohřben mayský král Pacal. Když archeolog Alberto Ruz, objevitel chrámu, vystoupal na vrchol, narazil na padací dveře a schodiště vedoucí k tajné komoře hluboko pod zemí a dále k pohřební komoře se sarkofágem krále Pacala, přikrytým vyřezávaným víkem, obr. 15. Na víku je zobrazen král napůl vsedě, napůl vleže na uzavřeném sedadle, jak manipuluje rukama jakousi sadou ovladačů a nohou ovládá nějaký řídící pedál. Podle toho se hrobce říká "Hrobka astronauta z Palenque".

Tím jsme se dostali na pohled do amerických civilizací, kde se nachází množství artefaktů, které nebyly vytvořeny v historické době indiány z doby kamenné, která nedisponovala technologií, jež by umožňovala takové artefakty vytvářet.
Uvedené artefakty vytvořili, jak říkají mýty domorodců,
los dioses: bohové.


----- Mojmír Štěrba -----