Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

Civilizace

<>

8
Přišli od východu nebo od západu?

První díl - civilizace od východu.

V seriálu jsme dospěli k poznání, že Egypťané přišli od východu nebo od západu.
Pokusím se tento rozpor objasnit.
Na to se zeptáme odborníků nejpovolanějších, kteří se tímnto problémem zabývají přímo v terénu celý život: profesora Klause Schmidta, Německý archeologický institut, DR. Jeffery Rose-Institut archeologie na univerzitě Birmingham a Abd'El Hakima Awyana, archeologa v Káhiře.

Začalo to vesmírnou událostí
V období 10.900 až 10.340 př.n.l. došlo ke kataklyzmatu způsobeném nárazem komety, která vstoupila dovnitř sluneční soustavy blízko slunce, rozpadla se na kusy a ty se dosaly na orbitu Země, kde jejich pády způsobily ničivé požáry na všech kontinentech, které trvaly několik set let. Popel se dostal do atmosféry, přikryl slunce a způsobil nukleární zimu, nasalo období Younger Drias, malá doba ledová. Několik set let probíhalo bombardování Země úlomky komety, vysoká teplota 2500°C, odpařování vody, tání ledovců, dloho trvající deště, zem se pokrývala popelem a sutí, došlo k potopě světa. Kromě toho se odehrávy mohutné sluneční erupce, které produkovaly plazmatické plyny, ovlivňující faunu i flóru na Zemi. Došlo k 75% úbytku obyvatelstva, stará kultura zanikla a vytvořila se nová kultura zv. Clovis, která vytvářela kamenné nástroje, lovila a sbírala potravu. Vytvářela nebo upravovala existující artefakty v podobě Göbekli Tepe a na ten se nyní podíváme.

Vesmírná katastrofa Dáma v muzeu Dáma v muzeu Fatálními znaky v jsou připomínky dlouhotrvajícího pádu úlomků komety na kamenech v Göbekli Tepe. Na pravém obrázku jsou znaky vyryté do monolitu s otázkou, kde byl jiný svět?.
Úrodný půlměsíc Objevitel Göbekli Tepe


Začneme od východu:
Rozborem sedmi možných civilizací ze zatopených území jsme dospěli k názoru, že nejpravděpodobnější oblast je Sundaland v dílu A1 Odkud přišli
Potvrzuje to i Dr. Vojtěch Zamarovský a profesor Miroslav Verner v dílech B2 Odkud přišli B3 Civilizace na území Egypta.

Na obrázku 1 je t.zv. úrodný půlměsíc, ve kterém před 5000 lety vznikly první civilizace.
Stavba Göbekli Tepe z doby 9.500 let př.n.l., existovala 5000 let před vznikem historických civilizací spojené s použitím písma, kterou objevil prof. Schmidt obr.2 v roce 1994. Provedl radarový průzkum lokality a zjistil podzemní objekty v šestnácti místech. Odkryl čtyři kruhové objekty. Na odhalení čeká ještě dalších 200 ozdobených sloupů, většinou tvaru T.

Každý z nich je obehnán vysokou kamennou stěnou, ve které jsou rozmístěny kamenné sloupy ve tvaru písmene T, uprostřed jsou 2 hladce opracované sloupy, stylizované do podoby člověka, vysoké 5,5 m, hmotnosti 16 tun, ale sloupy mají ruce, ale žádné obličeje obr. 3. Na stěnách jsou skulptury zvířat v detailním provedení. obr. 4.
Je to nejstarší chrám na světě, stojí 12 tisíc let, je o 7,5 tisíce let starší než egyptské pyramidy.

Gobekli Tepe-kruhová stavba Gobekli Tepe-zvířecí socha


Svatyně lidé vytvořili, když byli ještě v době kamenné, neuměli rozdělat oheň, neznali kolo, neochočili žádná zvířata. Vytvořit takovéto objekty znamená mít ohromnou pracovní sílu, kvalifikované kameníky, stavitele, přepravce kamene, oranizaci výstavby.. Lidé byli lovci a sběrači potravy, neměli domestikovaná zvířata, ještě neobjevili zemědělství.

Během vykopávek bylo nalezeno velké množství zvířecích kostí jelena, divočáka, divokých ovcí.. (prof. Peters, univerzita Mnichov). Ledovec sem sice nedosahoval, ale země byla suchá. Když ledovce začaly tát, země se stala úrodnou, plná zvěře, vody byly plné ryb. Obživa byla snadnější, lidé zakládali komunity a první vesnice.

Přizvaný umělec na práci s kamenem David Chapman prokazuje, že sloupy a jejich výzdoba nebyly vytvořeny pokročilou technologií, ale kamennými špičáky. Výroba malé skulprutury zvířete vyžaduje 300 hodin práce. Pan Chapman tvrdí, že provedení skulptur na kruhovém objektu by trvalo 6 až 12 měsíců při práci 60 lidí. Vyryté obrázky a skulptury svědčí nejen o dovednosti kameníků, ale i o množství druhů zvěře, které tam v té době žily.

Pan Schmidt uvádí, že byly nalezeny části ještě starší o 3000 let, t.zn. 13. tisíciletí př.n.l., zřejmě patřily jiné civilizaci před katastrofou. Hlavním iniciátorem staveb bylo náboženství, představa smrti a její nevyhnutelnosti ještě před tím, než se rozvinulo zemědělství. Doba používání těchto staveb trvaly 1,5 tisíciletí, ale s rozvojem zemědělství byly stavby zasypány a na jejich místě byly postaveny menší struktury. Před 10.000 lety stavba Göbekli Tepe úplně zmizela a byla zasypána.. O tomto problému přednášel profesor Schmidt na konferenci o Göbekli Tepe na které se vyjádřil ve smyslu textu, který uvádím.

Otvory v kameni Otvor v kameni


Na obrázku 15 jsou zobrazeny dva vrtané otvory do kamene, jeden čelně, druhý z boku. Na obr.16 je monolit s vyrytými zvířaty a vpravo dole je otvor. Podle některých archeologů otvory byly nasměrovány k severu a sloužily šamanovi k nahlédnutí do jiného světa. Zajímavé je, že oba otvory na obrázku 15 jsou vůči sobě pootočeny cca o 90°, takže k severu může být jen jeden.

Nedaleko stavby Göbekli Tepe bylo vybudováno muzeum, ve kterém jsou shromážděny všechny artefakty, které se našly v archeologickém prostoru stavby. Na některé exponáty se podíváme.

Při vší úctě k profesoru Schmidtovi a jeho neutuchající práci si dovolím vyslovit komentář k některým citacím. Tímto nechci uvedené citace zpochybňovat, ale vyslovit se k jejich oficiální interpretací.

Citace-modrá:

Odkryl čtyři kruhové objekty. Každý z nich je obehnán vysokou kamennou stěnou, ve kteté jsou rozmístěny kamenné sloupy ve tvaru písmene T...

Nejpokročilejší části jsou dole Zeď stavěná dodatečně


Koment:
Z obrázku 3 je patrné, že kamenná stěna a sloupy jsou každý z jiného 'světa'. Stěna je vytvořena z nasbíraných kamenů různých velikostí a tvarů bez jakékoliv úpravy a ozdobných rytin. Sloupy jsou vytvořeny z monobloků kamene , který se musel na kopec dopravit, jsou precizně opracovány s vyrytými obrazci. Vše nasvědčuje tomu, že sloupy a podklad byly postaveny dříve než zeď, která byla přistavěna a nedotýká se sloupů viz obr. 5, 6.

Lidé byli lovci a sběrači potravy, neměli domestikovaná zvířata, ještě neobjevili zemědělství...

Koment:
Představa, že by lovci a sběrači byli schopni postavit takovýto objekt, ať již z jakéhokoliv motivu, se jeví jako absurdní představa.

Je to nejstarší chrám na světě, stojí 12 tisíc let, je o 7,5 tisíce let starší než egyptské pyramidy...

Koment:
Ve vykopávkách bylo nalezeno velké množství kostí zvířat...
Zjistění stáří radiokarbonovou metodou bylo možné vzhledem k organickým nálezům. Vzhledem k tomu, že šlo o analýzu kostí, jednalo se o současné obyvatele, lovce a sběrače, nikoli o stavitele a tvůrce dokonale obrobených sloupů, jejichž stáří zatím není možné zjistit.

Během vykopávek bylo nalezeno velké množství zvířecích kostí...

Neznámí tvorové Nezná mí tvorové


Koment:
Mnohé z nich byly vyryty na sloupech a další jsou uloženy v nedalekém muzeu Göbekli Tepe. Na pohled jsou to prapodivná zvířata, která dnes snad ani neexistují..
Pokud má někdo z čtenářů znalosti o jaká zvířata jde, tak prosím o jejich uvedení v komentářích na tomto webu, rádi bychom se poučili.

...sloupy a jejich výzdoba nebyly vytvořeny pokročilou technologií, ale kamennými špičáky...

Neznámí tvorové Nezná mí tvorové


Koment:
Na obr. 7 je dokonale opracovaná plocha sloupu se skulpturou nějakého ještěra, na obrázku 4 je to ještě zřetelnější, kámen kolem musel být odtesán.
Na obrázku 10 je zobrazen nalezený výbrus po mikroskopem, nahoře je opracování špičákem, dole ukazuje prst na místo záběru nástroje.

...rozvojem zemědělství byly stavby zasypány...

Stavba byla zasypána Stavba byla zasypána


Koment:
Ale jak? To nosili hlínu a kamení v rukách a stavěli mohylu? Kolečko ani vozík nebyl k dispozici. Možné vysvětlení je, že došlo k přírodní katastrofě, povodni která stavby přikryla a někdy později se na mohyle vytvářely nové struktury.

Podle některých archeologů otvory byly nasměrovány k severu a sloužily šamanovi k nahlédnutí do jiného světa..

Koment:
Z pohledu modelu je zajímavé, jak byly otvory vytvořeny, jakými nástroji, jestli kamennými špičáky nebo diamantovým vrtacím nástrojem. Podle geologa Schocha jsou otvory vrtány do vápence a i podloží byl vápenec.Nyní se podíváme do nově zřízeného muzea Göbekli Tepe, kde jsou shromážděny artefakty nalezené při vykopávkách.
Skulptury z muzea Dáma v muzeu Dáma v muzeu

Koment:
Exponáty muzea Göbekli Tepe nebudu popisovat. Každý si může položit otázku, jestli tyto artefakty mohl vytvořit primitivní lovec a sběrač potravy. Asi by nepohrdl ani Louvre Paris.


Výsledky tohoto dílu odpovídají závěrům modelu, že dokonalé opracování megalitů není možné provést kamennými špičáky, ale pokročilou technologií, ať v dávné nebo bližší minulosti.

----- Mojmír Štěrba -----