Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

13
Chemit v Abusíru

Motto:Wayne Dyer: Nejvyšší formou ignorace je odmítání něčeho, o čem nemáme nejmenší ponětí

Provedli jsme spolu s Abd'el Hakimem první kroky v říši Chemitu od jihu - Dahšúr, Sakkára. 3 kilometry jižně o Sakkáry je další středisko chemitské kultury Abusír. Pro nás je zajímavé proto, že je to archeologické pracoviště Českého egyptologického ústavu UK.Abusír

Období Egypta bezprostředně následující po 4. dynastii výstavných pyramid na plošině Gíza byla dynastie 5. s pyramidami v Abusíru. Poslední pyramida 4. dynastie byla sice menší, ale perfektní, pyramida Mykerínova. Byla následovaná pyramidou 5. dynastie pyramidou Veserkafa v rozsahu několika let. Pro porovnání je uvedena Mykerínova obr.1 a pyramida Veserkafova obr. 2.
Veserkafova pyramida byla postavena v Sakkáře nedaleko Džoserovy pyramidy.

Podle [Verner - Pyramidy] je původ krále Veserkafa nejasný, mohl být jedním ze synů Mykerína. Z toho je patrné, že 4. a 5.dynastii dělilo několik roků, nikoliv staletí, v podstatě zůstalo to v rodině. Nyní se podívejte na ten rozdíl mezi precisní pyramidou Mykerínovou a pyramidou Veserkafovou - kde vidíme hromadu kamení různých velikostí.
Prof. Verner uvádí že v průběhu 5. dynastie došlo ke zmenšování moci panovníka, její přenos na nižší úředníky a kněze. A to uvádí jako důvod zhoršení arhitektury v 5. dynastii.
Poznámka:
K tomu je třeba vzít v úvahu, že přechod ze 4. do 5. dynastie byl plynulý, přesto jsou patrny velké rozdíly v architektuře, jakoby pyramidu stavěli stavěli jiní stavebníci v jiné době, kteří neměli potuchy o tom, jak se stavěla Mykerínova pyramida. Ke zhoršování ale nedošlo z roku na rok, ale v průběhu 3 století.


Na toto místo pohlížejí egyptologové jako na pokračování královského pohřebiště sakkárské nekropole s množstvím pohřebišť královských úřeníků a kněží a to je archeologické pracoviště Egyptologického ústavu UK s významnými nálezy.

V pyramidách se však nenašla žádná mumie ani mrtvé tělo panovníka 5. dynastie, kde by mělo své místo posledního odpočinku. Mapa Abusír Mykerinova pyramida Veserkafova pyramida
Pyramidy Neferirkatre, Niuserre, Sahure-jezero
Abusírské jezero
Egyptologové se domnívají, že jezero východně od pyramidy Sahure obr. 3 bylo vytvořeno sučasnou řekou Nil, ale to by voda musela téci do kopce. Na obr. 4 je pohled přes vzestupnou cestu do údolí Nilu směrem východním, kde řeka Nil je o 50 m níže než je poloha zádušního chrámu a pyramid 12 kilometrů východně. Na obrázku 5 je zlomek architrávu z červené žuly precizně opracovaný se Sahureovou kartuší. Tímto egyptlogové přisuzují stavbu pyramidy právě vládci 5. dynastie Sahureovi. Na obrázku 6 jsou zbytky nádvoří s břidlicovou podlahou, z níž vyrůstaly sloupy z červené žuly.
Sahureův údolní chrám měl 2 přístavní rampy, které sloužily lodím připlouvajícím zvláštním kanálem z Abusírského jezera jižně od chrámu. Na obrázku 7 je loď (námořní?).
Poznámka:
Jižně od chrámu byla mastaba a další stavby, takže plavba po jezeře by byla problematická. Jezero nemohlo být příliš velké. Je tedy otázka, jestli se jedná o loď námořní, jezerní nebo říční.Zádušní chrám Sahure Architrav Sahure Sloupový dvůr Lodě
Abú Guráb Zádušní chrám

Abu Guráb
Asi kilometr severně Absíru leží Abú Guráb na pokraji pouště a úrodné krajiny viz obr.8. Na vrcholu byl chrámový komplex s obeliskem - jeho rekonstrukce obr 9. Dnes z obelisku nezbylo nic a z nádvoří jsou jen ruiny. Komplex Abú Gurábu je spojen podle egyptologů s králem Niuserré a je jako pohřební centrum. Ten však postavil pyramidu o kilometr jižněji mezi dalšími pyramidami viz. mapa.


Pohled chemitskéhno mýtu

Abusír
Podle Abd'el Hakima je Abúsír hlavním městem dávné civilizace Bu Wizzer. Podle domorodé chemitské tradice jsou ruiny pyramid Per-Neter mnohem starší než z doby dynastické. Zádušní chrámy jsou Per-Ba a hrobky Per-Ka jsou v dnešním stavu pozůstatky staveb z dynatického období, někdy jsou na stavbách z dávnější doby.

Západně se nachází jezerní koryta a podzemní i nadzemní vodní kanály, akvadukty, které se táhly od západu na východ a jejichž zdrojem byl Ur Nil. Současné jezero obr.3 jezero může být pozůstatkem po mnohem rozsáhlejším systému jezer a kanálů, které se táhly od západu a jejich zdrojem byl Ur Nil. Terén se svažuje ze západu na východ, což znamená, že zdroj vody byl na západě, nikoliv na východě v Nilu, protože voda nemůže téci do kopce.
Voda přitékala do místa před pyramidu Sahuré - Per Neter, kde se nalézaly lodní doky. Vodní plochy byly prostředím pro lodní dopravu viz obr.7 - lodě vnitrozemskou i námořní. Tento stav byl v době předdynastické, v době 5. dynastie tak velké plochy již neexistovaly.

Abú Guráb
Podle domorodé chemitské tradice jak Abúsír, tak Abú Guráb byly původně dávné chemitské obřadní oblasti. Obelisk a s ním spojené stavby v Abú Guráb byly starobylé již v době 5. dynastie. Obelisk byl usazen na vrcholu Per-Neter a oba dohromady byly součástí systému pro přenos energie. V žádném případě to nebyly monumenty k uctění nějakého konkretního krále.

Naproti pahorku, na kterém stál obelisk je velká čtvercová stavba z alabastru obelisk. Zaoblené křivky a opracované úhly naznačují, že tato alabastrová stavba byla vytvořena pomoci složitých obráběcích technologií, nikoliv měděnými dláty. Podle domorodé tradice uvedené konstrukce nikdy nesloužily k obětování zvířat - alabastr byl používán kvůli jeho vibračním, energetickým vlastnostem. Abd'el Hakim prohlašuje, že uvedené stavby patří mezi nejstarší předdynastické stavby. Uvedená místa byla využívána ku prospěchu všech lidí, nikoliv pouze pro uspokojení králů, kteří je adaptovali pro své hrobky.


Závěr

Podle egyptologů historie Abusíru byla v době od r. 2400 do 2200 př.n.l. a toto období podrobně zkoumají. Egyptologové z Ústavu egyptologie UK jsou velmi úspěšní, protože odkryli artefakty, které byly doposud neznámé. Nicméně jejich zkoumání nevybočuje z dynastického období a dřívější období Egypta egyptologové nepřipouštějí.
Chemitská domorodá tradice považuje Abusír za centrum dávné civizace z doby mnohem starší než z doby dynastické, jejíž součástí je i dynasytický Egypt.


----- Příště se posuneme dál k severu na plošinu Gíza -----

----- Mojmír Štěrba -----