Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

15
Chemit v Abu Roáš

Motto: Robert Charroux: Tajemství, jejichž odhalení by nežádoucím způsobem urychlilo vývoj lidstva, jsou již několik tisíciletí bedlivě střežena.

Příběh záhadné pyramidy Abu Roáš je opravdu velmi spletitý. Již jenom to, že je zcela oddělený od ostatních pyramid 7 km jižně od Gízy a na skalisku 150 m nad hladinou Nilu. Pyramida je vydlabaná do hloubi skaliska. I zde je pohled egyptologů zcela odlišný od domorodé tradice Chemit. S archeologickým nálezem je možné se seznámi v dílech Záhadná pyramida a Záhadny pokračují.

Pohledy egyptologů

Podle egyptologů byl stavitelem pyramidy Radžedef, prvorozený syn panovníka Cheopse. Podle egyptologa Reisnera vládl pouhých 8 let, než byl zavražděn Chufuovým (Cheopsovým) mladším synem a svým nevlastním bratrem Rachefem (Chefrénem). Radžedef se rozhodl postavit pyramidu 7 km severně od Gízy v nehostinném skalnatém terénu.
Egyptologové dodnes spekulují, proč k tomu došlo a jak byl zjištěn stavitel. Byla nalezena kartuš s nápisem Radžedef. Z toho se usuzuje, že si panovník nechal vybudovat pyramidu jako svou hrobku. Egyptologové nekomentují, jak mohli Egypťané přepravit tisíce tun vápence a granitu (žuly) na vysoký kopec.

Pohledy domorodé tradice Chemitu

Podle domorodé tradice je Abu Roáš dávným místem, náležejícím oblasti Bu Wizzer. Neexistuje jediný důkaz, který by toto místo spojoval se 4. dynastií nebo nějakou jinou časovou periodou Staré říše.
Malý kopec byl vydlabán, aby na něm mohl být postaven Per-Neter (dům energie). Pyramida byla zkompletována a ve své době se jednalo o plně funkční Per-Neter. Stejní lidé, kteří razili tunely v Gíze, vydlabali v Abú Roáš tento vrch a postavili Per-Neter. Všechny stavby v oblasti Bu Wizzer byly postaveny zhruba v téže době stejnými lidmi - dávnými Chemiťany. Všechny osady Bu Wizzer byly uspořádány podle nějakého vzorce či sítě souřadnic.

Tím, že jsme navštívili spolu s Abd'el Hakimem osady Bu Wizzer, jednu po druhé od jihu k severu. Měli jsme možnost spatřit jedinečnou civilizaci, která vše vystavěla.

Čím byla ta jedinečná civilizace poháněna?

Pro dávné Chemiťany měla esenciální důležitost voda - Asgat Nefer. Tvorba tunelů, serpentin, nadůrovňových akvaduktů, kanálů v různých úrovních podzemí, vápencových zdí, usměrňujících tok vody, umělých jezer. Podle Hakima byly Per-Neter, Per-Ba a ostatní chemitské stavby stavěny a využívány kvůli skryté energii vody.
Chemiťané dokázali využívat 33 vlastností vody kromě biologických funkcí. Jsou to např. víry odstředivé - s centrifugální silou směrem ven "explozí", víry dostředivé - s centripetální silou směrem dovnitř "implozí". Kolísání teplot přítomné vody v tocích, vlnění v tunelech a řekách vytváří neuvěřitelné soubory energií. Schopnost měnit potenciální energii v energii kinetickou,která byla zajišťována právě sítí tunelů s proudící vodou.
Všem těmto vlastnostem Chemiťané říkali "harmonie vody". Voda poskytovala ohromný potenciál energie umožňující nezávislost na spalování paliv a nukleárních reakcích. Tohoto jevu využívali i nacisté tvorbou diskových letounů, naštěstí byly funkční až na konci války.


Poznámka:
Moderní věda zná vlastnosti vody, ale jen v omezené míře je využívá, např. přeměnit potenciální energii v energii kinetickou - např. pomoci vodních turbín. Nedokáže využít obrovskou energii vody, např. vír dokáže stáhnut pod hladinu i velkou loď jako hračku. Moderní doba využívá vodu pouze v přímočarém proudění. Nedovede vytvářet síť kanálů pro využití energie vody různými zákrutami.

I v současné době byli výzkumníci jako Viktor Schauberger, Nikola Tesla, Johann Grander, kteří zkoumali vlastnosti vody a její využití. Např. si všimli, že činnost vody a mírné kolísání teplot v potocích a řekách vytváří neuvěřitelné soubory energií. Když voda teče, vytváří vzorce vírů a vzedmutí, které nazývali párová dynamika vírů. Pomocí konkretního vzorce toku dynamiky voda produkuje ohromné množství energie. Moderní badatelé přicházejí na to, co znali Chemiťané před 10 000 lety. To co vybudovali Chemiťané se nepodařilo vybudovat žádné jiné civilizaci.


Průchodem jádra Chemitu Bu Wizzer s Abd'el Hakimem jsme od Dahšůru až po Abu Roáš mohli sledovat stopy po kanálech a vodních tocích, které umožňovaly využití ohromné enerie vody. Na obrázku jsou glyfy znázorňující proudící vodu a v oválu jsou klíče k energetické soustavě, které Hakim nalezl v Sakáře. Vodní energie
----- Tolik mýtus o Chemitské civilizaci -----

----- Mojmír Štěrba -----