Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

16
Kdo byli Sumerové

Motto: Čím hlouběji se snažíme proniknout do minulosti, tím zarputileji před námi skrývá tajemství [Emil Bächler]

V historických publikacích se uvádí:
3 500 let př.n.l. Sumerové přišli - nevíme odkud, byli neznámé rasy, nevíme jaké, ale byli to běloši, ale nebyli to semité, Sumerové znali písmo-bylo objeveno obrovské množství hliněných tabulek s klínovým písmem, většina je uložena v Britském muzeu v Londýně.

V minulém dílu Civilizace16 Na počátku byl Sumer jsme vycházeli z ověřené geografické skutečnosti, zaplavení obydlené oblasti pravděpodobně Sundaland, odkud mohli noví obyvatelé Mezopotamie přijít, byli to Sumerové. Jejich existence v povodí řek Eufrat a Tygris trvala od roku 3 500 př.n.l. do roku 2 350 tedy 1 150 roků, kdy byli dobyti Sargonem Akkadským.

Jak se vyvíjela sumerská civilizace
Cílem tohoto dílu není nahradit historické publikace o Sumeru. Zde odkazuji na díla Vojtěcha Zamarovského a Zecharia Sitchina (oba nedávno zesnuli) - znalce sumerského klínopisu. Otázka, co si s sebou Sumeřané přinesli z původní země, se v literatuře často liší, proto se to pokusím zjistit v tomto dílu.

Zde budu hledat odpověď na otázku, co si Sumerové přinesli z původní země a co se vyvinulo v nové civilizaci, nebo co přišlo odjinud.

Písmo
Přinesli příchozí Sumerové klínové písmo, nebo vzniklo až na území Mezopotamie?

Piktografické písmo
První písmo - piktogram
Podle Zamarovského původní obyvatelé neměli žádné písmo. Nejstarší sumerský nápis byl proveden piktografickým (obrázkovým) písmem a nalezen v Kiši
3 300 př.n.l. Obsah doposud nebyl přečten.

Klínopis
Sumerský klínopis Piktografické písmo se dále vyvíjelo a vznikl nový druh písma - klínopis. První přečtený záznam byl z roku 3 100 př.n.l. (obr.1) Nebyl to chvalozpěv na boha nebo krále, ale hospodářský dokument. Dokument je o 100 let starší než první egyptské hieroglyfy. Do tvaru klínové starosumerštiny se písmo vyvinulo 2 400 př.n.l. a užívalo se k záznamu běžných hospodářských potřeb, nikoliv k velebení bohů nebo králů.

Z uvedeného vyplývá, že Sumerové, kteří přišli do Mezopotamie, nepřinesli písmo, ale to vzniklo až po jejich příchodu.

Klínopis je uložen na klínopisných tabulkách. Ve vykopávkách v centru Sumeru Ur a v Ninive byl nalezen až milion tabulek, kamenných stél v chrámech a na pomnících, ale přečtených bylo nejvíce 100 000. A co bylo na tabulkách uvedeno?
Archeology vždycky mátla nesourodost informací. Na jedné straně je popisován běžný život: jako řemesla, zemědělství a na druhé straně je s velkou přesností popisována sluneční soustava.

Život v Sumeru
Zemědělství
Sumerský pluh Sumerské nářadí Zemědělství bylo základní činností pro udržení života. Vyvinulo se polní nářadí pro zpracování půdy i pro sklizeň. Na obrázku 3 je hlavní nářadí pro obdělávání půdy - pluh, který však zemi rozrýval, ale neobracel. Podle obrázku 4 ke sklizni používali kosu se zuby z broušených kamínků. Z toho je patrné, že příchodem Sumerů se zemědělství od začátku postupně vyvíjelo. Podle dokladu z Bagdádského muzea je patrné, že v době sumerské epochy do roku 2350 př.n.l. již existoval bronz, což je o 500 roků dříve než v Egyptě. Vznik pluhu se jeví jako přirozený vývoj. O vzniku setí uvádějí podle Zmarovského klínopisné tabuky následující text:

"Velikost objevu, že zrno vložené do země zemře a znovu se zrodí" připsali Sumerové bohům přímo bez prostředníků: bohu moudrosti a vod Enkimu a bohu vzduchu Enlilovi, kteří se snesli z nebe a přinesli Sumerům moudrost, která jim přinesla život. [Zamarovský, Kramer]

Jak Sumerové bydleli
Njstarší obydlí Uruk Sumerský zikkurat Ur Na samém počátku existence na konci 4. tisíciletí př.n.l. Sumerové stavěli nejstarší příbytky z rákosí (obr. 5), bez oken, uvnitř nerozdělené, místo dveří měli pověšenou rohož. Dřeva používali málo, lesy v jejich zemi nebyly.
Ve stejné době stavěli mohutné stavby, paláce a chrámy (obr. 6), jako kdyby byly z jiného světa. Na samém začátku existence Sumeru 3 500 př.n.l. byla vybudována metropole Ur, kde bylo osm chrámů a paláců, veřejné sklady obilí, hradby kolem města. Půdorysy těchto staveb jsou dnes odkryty, sestoupil k nim i Dr. Vojtěch Zamarovský.

Uvedené stavby byly postaveny hned po příchodu Sumerů. Nabízí se otázka, kdo nově příchozí Sumery naučil stavět tak dokonalé stavby, když uměli postavt pouze rákosové chýše.

Jakou znali Sumerové matematiku
Podle Vojtěcha Zamarovského podle tabulek z Uruku přišli na poziční desítkovou soustavu Sumerové, nikoliv Římané. Ovšem s čílelnými znaky se setkáváme v nejstarších sumerských piktografických tabulkách - byly to prosté tečky a čárky.

Tedy Sumerové nepřišli s číselnou soustavou z původní lokality, ale vyvinulo se to až v Mezopotamii. A tam se vyvinuly základní číselné operace: sčítání, odčítání a násobení, tedy násobilka, dělení až kolem roku 2800 př.n.l.

Dovedli vypočítat plochu čtverce, obdélníku a trojúhelníku. Nepřesně se pokoušeli vypočítat i plochu kruhu (Ludolfovo číslo znali jen na 3 desetinná místa). Tolik k matematickým znalostem.
Jejich matematika Sumerům postačovala k vedení hospodářství, stavbě obydlí, zavlažovacích kanálů, obchodování. To byl nepochybně úspěch.

Znalosti v oblasti astronomie
Precese Ekliptika [Zamarovský] Znali přesně dobu oběhu Země kolem Slunce. Znali velmi přesně určení anomalistického měsíce-času mezi dvěma přechody Měsíce bodem, který je Zemi nejblíže, výpočet zatmění Měsíce, tedy času přechodu Měsíce bodem. Pojmenovali jeho souhvězdí jmény, která se dodnes používají. Znali zvěrokruh. Měli přesnou představu o precesi zemské osy a ekliptice Slunce (obr. 7 a 8).

A tady se dostáváme k pochybnostem, ke kterým dospěli mnozí archeologové a sumerologové. Na jedné straně jsme poznali jako vrchol matematiky sčítání a násobení, která k hospodářským činnostem postačovala a na druhé straně výpočet pohybu planet, Země a zemské osy vyžadující mnohem větší znalosti matematiky.
Uvedené jevy jsou podrobně popsány v klínopisných tabulkách Enuma Eliš, kde je popisován vznik a vytváření Sluneční soustavy, jak je uvedeno v dílu Příběh o vzniku světa

Jak jsem uvedl, bylo nalezeno na milion klínopisných tabulek, z toho přečtených kolem 100 000. A tady jsou na řadě sumerologové, kteří postupně tabulky dešifrují a umožňují nám, laikům, nahlédnout do pozadí uvedených nesrovnalostí. Jedním z několika málo sumerologů schopných číst tabulky byl Zecharia Sitchin.

Nyní vás nechám nahlédnout do jeho zkoumání sumerské kultury. Dochází k závěrům, které někteří odborníci odmítají, jiní přijímají.

My se připojujeme spolu se Zecharia Sitchinem k těm, kteří texty přijímají jako poklad, který nám staří Sumerové zanechali, aniž bychom si dělali nárok na to, jestli jim věřit nebo ne. Současná věda tyto pasáže přeskakuje, protože to koliduje se současnými znalostmi. Je naděje, že až budou přeloženy všechny tabulky, přistoupí na získané informace i současná věda.


Dvanáct planet Slunečn í soustava Nibiru

Sumerové přinesli světu všechny prvky moderní civilizace, které vidíme kolem sebe a denně jich užíváme. Především však je to výzkum nebes a bohů, kteří z Nebes přišli na Zemi. Sumerové nenazývali tyto návštěvníky z Nebes bohy, říkali jim "Vznešení" nebo "Spravedliví z raket". Teprve díky pozdějšímu pohanství se do našeho jazyka dostal pojem bohů.

Sumerové věřili, že bohové pocházejí z Nebes a v textech popisujících "dobu před stvořením věcí" hovoří o 12 nebeských bozích, přičemž každému náleží právě jedno z nebeských těles (jako je tomu u hebrejských, asyrských, řeckých a římských bohů). Souboje bohů na nebesích, popisované v sumerských bájích, dle některých odborníků, popisují vědecky přijatelné kosmologické teorie vzniku naší Sluneční soustavy.

Sluneční soustava dle dochovaných tabulek sestávala z těles, která kromě našeho současného pojetí zahrnovala též Slunce, Měsíc, Pluto a tzv. Dvanáctou planetu; Nibiru. Slunce (Apsú), Merkur (Mummu), Venuše (Lachamu), Země (Ki), Měsíc (Kingu), Mars (Lachmu), Nibiru (Marduk), Jupiter (Kišar), Saturn (Anšar), Uran (Anu), Neptun (Ea) a Pluto (Kaka) (obr. 9 a 10).
Ve Sluneční soustavě byla stará planeta Tiamat. Došlo ke kolizi planety NIBIRU s plnetou Tiamat, kterou rozpoltila. Z jedné části se vytvořil pás asteroidů mezi Marsem a Jupitrem a druhá část planety Tiamat dala vznik Zemi a Měsíci (obr. 10). [Podrobnosti Zecharia Sitchin-Dvanáctá planeta]

Pozn.:
Zdali Nibiru existuje a periodicky se vrací do naší planetání soustavy není prokázáno přímo, ale nepřímo. Dráha externí planety NIBIRU (Marduk) křížila dráhy planet Slueční soustavy. V lednu 2016 oznámili Konstantin Batygin a Mike Brown z Kalifornského technologického institutu, že objevili novou planetu Sluneční soustavy, planetu Devět. Více zde Příběh o vzniku světa

Dle sumerských a babylonských textů se doba oběhu tzv. Dvanácté planety odhaduje na 3600 let - tedy jeden šar.
Jak uvádí Sitchin, hypotetická planeta Nibiru byla domovem technologicky vysoce vyvinuté mimozemské rasy, podobné člověku, pojmenované Anunnaki v sumerské mytologii, či Nefilim v Bibli.[9] Tvrdil, že Anunnaki poprvé dorazili na Zemi pravděpodobně před 450 000 lety. Hledali tu nerostné suroviny, hlavně zlato, které našli a těžili v Africe.

Takový je možný pohled na civilizaci Sumerů. Dovídáme se, že Sumerové si uvedené prvky civilizace nepřinesli z původní země, ale tu přinesli až v Mezopotamii Anunnakiové z planety NIBIRU. Všechno je uvedeno v tisících klínopisných tabulkách a postupně se budou získané informace upřesňovat s překladem dalších klínopisných tabulek.
Uvedené není předloženo k víře nebo nevíře, ale výtah z klínopisných sumerských tabulek podle překladu Zecharia Sitchina.


----- Mojmír Štěrba -----