Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

6
Příběh o vzniku světa

Babylónský epos o stvoření, příběh vzniku světa Enuma Eliš

Babylonský zigurat - biblická věž

Tento příběh je popsán na sedmi klínopisných tabulkách v Sumeru 4000 let př.n.l., kdy faraónský Egypt čekal ještě 1000 roků na své zrození. Sumerové měli školy, ze kterých se vyvinuly univerzity. Ústředními vědami byly jazyky a písmo, teologie, vědecké obory jako zeměpis, rostlinopis, zoologie, mineralogie, architektura a pomocné vědy matematické.
Při své návštěvě Sumeru Hérodotos, podle vyprávění kněží, uvádí zmínku o naprosto lidských bozích jaké známe již z Egypta a věži Babel na jejímž vrcholu smí v noci pobývat jen žena, kterou si Bůh vyvolil.

O stvoření světa pojednává epos Enuma Eliš, který je zachycen v 7 sumérských tabulkách. V sedmi dnech, které Bůh potřeboval ke stvoření světa, země a všech na ní se vyskytujících rostlin zvířat a lidí. Sedmému dni odpovídá sedmá tabulka o velkém dílu stvořitele Marduka.
Epos o Stvoření budeme promítat, společně s autory klínopisného překladu, do vzniku sluneční soustavy včetně naší Země. Poslěchněme si, jako to probíhalo. Tímto příběhem byla inspirována Bible.
modrý => epos Enuma Eliš černý => průmět do reálu

Sumerský epos o Stvoření Enuma Eliš

Protoplazmatická mračna

Den první
Na počátku nebylo ani nebe, ani země. Bohové ještě nebyli přítomni, vše muselo být teprve stvořeno.
Přišli prabůh Apsú a prabohyně Tiamat a smísili své vody - sladkou z 'hlubin' a slanou z moře. Ti zplodili další bohy.
Lachmu a Lachamu se objevili a jménem byli nazváni.
Věčnost se stala obrovskou a rozprostírala se do daleka,
Anšar a Kišar byli stvořeni, mocnější než oni.
Dny se množily a léta narůstala.
Anu, jejich syn svým otcům byl roven,
Anšar svého prvorozence sobě rovným učinil,
Anu k obrazu svému Nudimmuda zplodil,
Nudimmud, svých otců vládcem byl,
mnohem mocnější než jeho děd Anšar,
neměl rovného mezi bohy.
Mladí bohové neklidně pobíhali

Ve svatyni osudů, v chrámu božských výroků,
nejmocnější z mocných, mudřec bohů, bůh pán byl splozen.
V nitru zrozen byl Marduk. Zplodil ho Ea a jeho matka Damkina. Dráha externí planety NIBIRU

Na začátku bylo Slunce, kolem se vytvořil protoplanetární disk z něhož pak vznikly planety, jejich měsíce, planetky, komety a další tělesa. Doba před 4,5 miliardami let.

Které planety ti bohové vytvořili?
Podle příbuzenských vztahů vytvořily bohové následující planety Apsú byl Slunce Mummu-Merkur, Lachamu-Venuše, Lachmu-Mars, Kišar-Jupiter, Anšar-Saturn, Annu-Uran, Nudimmud-Neptun.
Chybí Země a její měsíc a Pluto. Země a měsíc chybí, protože doposud nebyly stvořeny. Pluto se stal měsícem Saturnu.
Oběžné dráhy jsou ještě nestabilní než dojde k jejich zakotvení na oběžných drahách.

Na scénu vstoupil mocný bůh Ea, který provedl velké změny v Sluneční soustavě. Z hloubek kosmu přiletěla sumerská planeta Nibiru, která trvale pozměnila poměry v naší sluneční soustavě

Tak skončil první den biblického božího dne Stvoření. Ve Sluneční soustavě máme 8 planet Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto jako měsíc Saturnu. Do Sluneční soustavy přibyla planeta Nibiru, která byla zachycena sluncem mezi Jupiterem a Marsem a vrací se každých 3600 pozemských roků do slunečení soustavy.

Den druhý a třetí
Probíhá boj bohů o nadvládu, ze kterého lze usoudit další vývoj Slunešní soustavy. Marduk požaduje vlastní oběžnou dráhu.

Den čtvrý
Dochází k boji mezi Tiamat a Mardukem a vláda byla předána Mardukovi. V nelítostném boji bohů vznikl pás asteroidů a komet, které se pohybují kolem Slunce v opačném směru než planety.

Den pátý
Marduk nově uspořádal Sluneční soustavu a zvláště Zemi. Marduk určí planetě Nibiru její dráhu kolem slunce. Marduk nyní utvářel Zemi. Země vzniká rozlomením Tiamat, z její části vzniká pás asteroidů a z druhé části Země dosahující až k dráze Marsu. Marduk provedl oddělení nebe a Země a tím získává pozici jako třetí planeta od Slunce. Mars musel ustoupit až k pásu asteroidů jako čtvrtá planeta

Začneme časovým zařazením událostí
Kdy se mohlo odehrát kosmické drama kolem Tiamat, Nibiru, Marsu, Země a Měsíce?
Představu získáme ze stáří a stavu meteoritů, které pochází z Marsu z doby výměny drah Země a Marsu. Dosud bylo nalezeno 12 takových meteoritů, které byly vyvrženy při události výměny. Jeden, nalezený v Antaktidě opustil Mars před 16 miliony lety. Byl hnán sluneční soustavou a nakonec zachycen přítažlivostí Země před 13 000 lety do Antarktidy. To odpovídá datu potopy světa na Zemi.
Na základě toho výměna drah mezi Marsem Zemí nastala před 16 miliony let. Podle NASA hornina z Marsu byla na Zemi svržena před 3,5 miliardami let. Takže nemůžeme přesně určit, kdy došlo ke kataklyzmatu, které vyvrhlo kameny.
Jisté je, že k vytržení kamenů z Marsu došlo během kataklyzmatu.

Vznik povrchu Měsíce Země byl ukončen před 3,2 miliardami let, kdy kolem létalo velké množství velkých meteoritů a ty narážely do Měsíce. Potom nastalo dlouhé období klidu až dodnes.
Před 3,2 miliardami let se objevila cizí planeta Nibiru, která zapřičinila katastrofu. Někdy poté musela nastat výměna drah Marsu a Země.

Den šestý a sedmý
Seberu krev, udělám kosti
a stvořím lidskou bytost, nechť její jméno je člověk.!
Člověka stvořím, bytost lidskou.
Obtížen bude službou bohů a bohové si odpočinou.

Člověk nemá jen pozemskou část, 'bohové' ho vybavili také božskou částí - a domovskou planetou těchto bohů, Anunnaků, byla kdysi Nibiru.

Jaká je realita

To byl zkrácený komentovaný příběh babylonského eposu o Stvoření světa Enuma Eliš. Klínopisné tabulky byly přeloženy několika sumerology, ale každý překlad vytvářel podle vlastního vidění světa jako mytologické obrazy. Zecharia Sitchin nám sice nabízí rozsáhlou vědeckou interpretaci příběhu, avšak s poněkud volným překladem, takže se v mnohém neztotožňuje s dalšími překladateli. Já nejsem arbitrem v této oblasti, protože se jedná o složité vztahy a jazyk, které je těžké jednoznačně posoudit a proto je musíme ponechat šťastlivcům, kteří umějí číst klínopis.

Vyjadřuji nesporné skutečnosti z pohledu na epos o Stvoření světa:
- Epos o stvoření světa existuje a popisuje vznik Sluneční soustavy,
- Zdali Nibiru existuje a periodicky se vrací do naší planetání soustavy není prokázáno přímo, ale nepřímo,

Dráha externí planety NIBIRU - V lednu 2016 oznámili Konstantin Batygin a Mike Brown z Kalifornského technologického institutu, že objevili novou planetu Sluneční soustavy planetu Devět.
Dráha planety Devět by měla být velmi protáhlá s excentricitou 0,6. Nejblíže se tak ke Slunci dostane na vzdálenost 200 AU, nejdál se pak dostane asi 1 200 AU daleko. Velká poloosa dráhy je 700 AU a sklon vůči rovině ekliptiky asi 30 stupňů. Nutno podotknout, že se jedná pouze o odhady! Pro srovnání: dráha Neptunu je asi 30 AU, Pluto se dostává maximálně 49 AU od Slunce. Oběžná doba planety bude 10 až 20 tisíc let. Hmotnost se odhaduje na nejméně 10 Zemí. Doposud nedošlo k vizuálnímu u pozorování. Astronomové chtějí využít dalekohledu Subaru o průměru 8,3 m, který se nachází na Havaji. V ČR výzkum této planety neprobíhá. Doposud nebylo možné planetu Devět vizuálně kontaktovat, kde se v současné době nachází není známo, ale při pohybu po oběžné dráze by se mohla za nějaký čas dostat na dohled dalekohledů.

Koment:
Když porovnáme Sumerskou planetu Nibiru s dnešní planetou Devět, tak můžeme kostatovat, že Sumerové o této planetě věděli. Podle sumerské tradice byla Nibiru umělá planeta, tedy slouží jako kosmický transport, zároveň jako obydlí pro civilizaci Annunaků a zároveň jako technologický nástroj pro vesmírné inženýrství (lasery, nanotechnologie, gravitační paprsky, elektromagnetické impulsy, neutrinové impulsy...
V dobách s vhodnými životním podmínkami přenášela Nibiru na planety Venuše, Země a Mars civilizaci, kde se civilizace dále rozvíjela, nebo zanikla v nevhodných podmínkách např. na Venuši a Marsu. Na Zemi přetrvává dodnes a nestačíme se divit, co všechno rozvinutá civilizace dokázala.

Mars vznikl o miliony let dříve než Země, na kterém se mohla rozvinout vyspělá společnost, která byla ohrožena přestupem na vzdálenější oběžnou dráhu, proto se civilizace přesunula na Zemi i se svou kulturou, kterou homo sapiens převzal a vytvořil díla, z kterých se nám tají dech..

----- Mojmír Štěrba -----