Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

7
Atlantida

Motto: Platon - Kritias, Timaios :
V jednom strašlivém dni a během jedné zlé noci klesla Atlantida do vzedmutých vln oceánu

Tento příběh navazuje na 1. díl seriálu Odkud Egypťané přišli, kde byly uvedeny zátopové oblasti, ve kterých se při poklesu hladiny obnažovala pevnina s možností osídlení a rozvoje kultury a při vzestupupu byla zaplavena. Nyní se vydáme na oceány, tentokrát na Atlantik.

Budme hledat Atlantidu. O skutečném stavu zkoumání skutečnosti o Atlantidě bylo vydáno přes 25 000 publikací. Badatelé umístili na různá místa na Zemi: ostrov Santorín, Kréta, Troja, Černé moře, Sardinie, Bahamské souostroví, Antarktida, Severní Atlantik. Platon umístil Atlantidu za Heraklovy sloupy do Atlantského oceánu. Vzhledem k podrobnému popisu života a zkázy Atlantidy v Dialozích Kritias a Timaios budeme spolu s badateli hledat Atlantidu právě v uvedené oblasti.

Odkud přišla sdělení o Atlantidě?
Atlantida Roku 560 př.n.l. navštívil řecký zákonodárce Solon Egypt a vyslechl vyprávění dvou kněží, podle chrámových spisů, o historii Atlantidy. Po návratu do Řecka vypráví Kritiovi Staršímu příběh o Atlantidě a ten vnukovi Solona Kritiovi Mladšímu. Tento vnuk vyprávěl příběh Atlantidy Sokratovi a Platonovi.
Platon obr. 2 se narodil v Aténách kde žil v době rozkvětu antické řecké kultury. Byl Sokratovým žákem, usiloval vždy o dosažení těch nejvyšších ideálů, zabýval se koncepcí ideální společnosti. Atlantické téma se nachází ve dvou dialozích 347 př.n.l.: "Kritias" a "Timaios".
Jak popisuje Atlantidu Kritias?
Atlantida Atlantida-královské město Atlantida-královské město Atlantida-královské město Atlantida se nacházela za Heraklovými sloupy v Atlanském oceánu obklopena přilehlými ostrovy obr. 1.
Uprostřed pevniny bylo hlavní město Poseidonia obr. 3,4, obklopené vodními prstenci a plání úrodné půdy v rozsahu 200 000 km2. V okolí pláně byly krásné hory s množstvím vesnic a měst s bohatým obyvatelstvem. Proudily tam řeky, rozkládala se jezera, lesy a louky s dostatkem pastvy pro domácí i divoká zvířata. Páň byla obklopena příkopem širokým 180 m, délky
1 800 km. Do kanálu stékaly vody z horských řek. Podnebí bylo mírné, sklizeň dvakrát do roka.

Pozn. Popis je podle Kritia ve zkráceném rozsahu. Originál Platon: Dialogy Kritias, Timaios. Uvádím nejpravděpodobnější mapu Atlantidy, která odpovídá popisu Platona-Kritia. Velikost Atlantidy odpovídá velikosti Evropské unie.

Jaká byla forma vlády?
Podle Platona byla v Atlantidě královská vláda. Králem byl nejstarší syn rodu. Dynastie disponovala do té doby nevídaným bohatstvím. Mnohé příjmy plynuly atlantským králům ze zámořských území. Potřebnou obživu poskytovala sama Atlantida. Žila zde mnohá divoká zvířata, dokonce i sloni. Lidé užívali darů přírody, budovali královské paláce, přístavy a loděnice. Obdělávali úrodnou půdu. Přemosťovali vodní kanály a umožňovali přístup ke královskému paláci po moři i po souši. Do přístavu mohly připlouvat mohutné zámořské lodě. Doky pro lodě byly vyhloubeny do převislých skal.

Timaios - jaká byla válečná moc?
Na tomto ostrově v Atlantidě vzkvétalo velké a podivuhodné království, které ovládalo nejen samotný ostrov, ale i mnohé další ostrovy a části pevniny. Jeho králové vládli také v Libyi až po Egypt a v Evropě až po Tyrhénii.
Během mnoha lidských pokolení, dokud v nich zůstávala boží přirozenost, zůstávali poslušni zákonu a bohů. Vládli mírně a s pokorou přijímali veškerý osud. Nejvíce si vážili lidských schopností a majetek měl pro ně jen malou váhu.
Pak ale přišel úpadek: Když však z nich vyprchala boží složka, sice proto, že se stále mísili s pozemšťany, převládla v nich lidská povaha. Zdatný rod se zvrhl v zlovolnou a rozmařilou čeleď.
Sešla se rada bohů, na níž se bůh otec Zeus rozhodl Atlantiďany potrestat, by se vzpamatovali.

Zde dialog "Timaios končí".
Platon na závěr uvádí:
V následující době došlo k mohutným zemětřesením a záplavám. Nastal hrozivý den a strašlivá noc. Celá ozbrojená moc byla pohlcena zemí a do moře se ponořil ostrov Atlantida a zmizel v něm.

Jak se Atlanida vyvíjela v historickém kontextu
Atlantida se vyvíjela a zanikla v jednotlivých fázích. Na počátku svrchního pleistocénu kolem roku 126 000 let př.n.l. došlo následkem horotvorných procesů ke vzniku hlavního ostrova a přilehlých ostrovů. Ostrov měl rozsah menšího kontinentu 5 000×2 000 km. V té době došlo k usídlení prvního člověka. Atlantida ležela jižně od 50 rovnoběžky, ke které dosahovalo zalednění severní polokoule.
Stavby Atlanidy Stavby Atlanidy Stavby Atlanidy

Obrázky 5,6,7 jsou záběry z podmořského výzkumu na Azorských otrovech, kde byly zdokumentovány podzemní stavby. Podmořský výzkum je velmi náročný na výstroj a zkušenosti potapěčů. Výzkum pokračuje.

Podnebí bylo mírné vhodné pro rozvoj lidské společnosti. V dalších tisíciletích se ostrov se vzestupem teploty a táním ledovců zalesňoval a vytvářela se úrodná půda. Na ostrově se 50 000 let vytvářela kulturní společnost, která se postupně měnila ve společnost industriální. V roce 60 000 let př.n.l., v době teplotního maxima interglaciálu, dosáhla společnost vrcholu. Byly prováděny mohutné stavby, průplavy, rozvinula se námořní a pozemní doprava. Rozvinuly se fyzikální a technické vědy, byly nalezeny obrovské zdroje energie v podobě energetických krystalů, pyramid, které byly mohutným zdrojem a zesilovačem kosmické energie, bylo zvládnuto ovládání zemské přítažlivosti, které umožňovalo stavět mohutné stavby s využitím levitace.

Když byla společnost na vrcholu, byla Atlantida ideální společností, potom přišel úpadek. Během tisíciletí docházelo k zemětřesením a záplavám a Atlantida se zmenšovala. Mnoho lidí z Atlantidy odcházelo a brali s sebou vědomosti, které využili v nových zemích. Přišli do Egypta a Jižní Ameriky, kde lidé žili v době kamenné. Naučili je přepravovat mnohatunové kvádry, stavět pyramidy s přesností o které lovci a sběrači tehdejší doby neměli ani potuchy. Přinesli matematiku, astronomii, která se v nálezech dochovala dodnes. Do roku 27 000 let př.n.l. zmizela většina ostrovů a části pevniny Atlantidy.

Konec civilizace
Období Mladší dryas Na konci 2. doby ledové došlo ke zvyšování teploty a podminky pro život byly příznivější. V letech 10 900 až 9 700 př.n.l. došlo k období Mladší dryas trvající 1200 let, ve kterém došlo severně od 52. rovnoběžky k zamrznutí moře a vytvoření ledovců 2000 m vysokých. Následkem toho došlo k odčerpání vody a následnému mrazivému období.
Pak došlo ke katastrofální události. Do ledovcového příkrovu spadla kometa, která se rozpadla na mnoho menších a způsobila okamžité tání ledovcového příkrovu. 300 metrová vlna tsunami oběhla několikrát celou Zemi která během několika dnů zničila všechny existující civilizace. Země byla pokryta sutí, která přikryla všechno, co doposud bylo vytvořeno. Do atmosféry vymrštila velké množství vody a vytvořil se skleníkový efekt, který způsobil dlouho trvající srážky. Takto vznikla potopa a mýty o potopě na celém světě. Bylo to 9 600 let př.n.l. Toto je přesné datum, které uvádí i Platon . Tímto se zvěrohodňují Platonovy Dialogy.

Jako němí svědkové zůstávají megaliticvké stavby, o kterých současná věda mlčí viz megality

Jaká byla geologická struktura oblasti a její průzkum podle mořského geologa H. Kruparze
Atlantický hřbet Azorská ostrovní skupina je pozůstatkem Atlantidy. Je tvořena čedičovým hřbetem a představuje malý čedičový kontinent. Dochází tam k podmořskému vulkanismu, který je lidskému oku utajen. Je vázán na středoatlantický hřbet a nesmírný tlak zabraňuje výstupu vodní páry na povrch. Středoatlantický hřbet se kdysi vypínal nad mořskou hladinu. Důkazy o existenci suchozemského kontinentu:

  1. Písečné pláže a terasy pokleslé do hlubin.
  2. Kaňony a zatopená říční údolí.
  3. Krasové jeskyně a krápníky dnes pod mořskou hladinou(expedice u Bumini).
  4. Někdejší existence sladkovodního jezera s odpovídající faunou a florou(dle vývrtů švédské expedice).
  5. V severním Atlantiku se nachází impaktní kráter po dopadu vesmírného tělesa.
  6. Dnešní azorská plošina, která se nachází pod hladinou moře, mohla být "čedičovým světadílem" - Středoatlantský hřbet je bariérou, kvůli které se nad hladinou východní a západní hřbet vyvíjely odlišně.

Závěrem:
Pro oblast je typická extrémě tenká zemská kůra a trvalé tahové napětí způsobené driftem desek v opačném směru. V době existence Atlantidy se zde rozkládala ztuhlá čedičová vrstva, plovoucí nad velmi aktivní magmatickou kavernou.
Dopad vesmírného tělesa totálně narušil rovnováhu. Výsledkem bylo rozlomení a pokles čedičové desky.
Kontinent Atlantida existuje dodnes, ale je ponořený hluboko pod hladinou oceánu. Záběry z podmořského světa Atlantidy jsou na obrázcích 5,6 a7.

Ve výzkumu se dále pokračuje, snad se brzy dočkáme dalších výsledků.

Epilog:
Uprostřed lesklé slávy
zanikla moc Atlantidy.
Její národ zhoubu svou
sám připravil rukou společnou.
(Gustaf Fröding, švédský básník, 1860-1911)


Katastrofa se zkázou Atlantidy proběhla 9 600 let př.nl. a to odpovídá závěrům simulačního modelu, který dokazuje, že pyramidy nebyly postaveny po katastrofě.


----- Mojmír Štěrba -----