Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

8
Rutas Mu, ztracený ráj

Motto: Robert Charroux:
Lidstvu hrozí, že vyhyne dříve než se dozví o svém původu a zda skutečný příběh našich dějin byl zfalšován.

Tentokrát se vydáme na Pacific. Budeme pátrat po zmizelém kotinentu a osudu jeho obyvatlel, kteří se zachránili před katastrofou.

Odkud přišla sdělení o Rutas Mu?

Pevnina Rutas Mu Nejdříve začneme u mýtů
Mýty odkud přišli, indiánského kmene Hopiů v jihozápadní USA, jsou udržovány po mnoho generací. Popisují svoji původní domovinu v tichooceánské pevnině Rutas Mu. Prvním interpretem hopijských mýtů je J. Blumrich. Uvádí vyprávění náčelníka hopijských indiánů Bílého medvěda:

Rutas Mu, které říkal Kaskara, byla zemí slunce, mateřskou pevninou indiánů Hopi v Tichém oceánu. Sahala od Havajských ostrovů až k Velikonočnímu ostrovu. Rutas Mu a Atlantida existovaly současně. Rutas Mu byla mírumilovnou zemí, jejíž obyvatelé žili v souladu s přírodou a zaobírala se především svými dušemi. Průmyslová Atlantida propadla mocichtivosti a její vládci se pokoušeli pronikat na území Mu.
Mu se zaměřovala především na zemědělství, lidé se dokázali dorozumět se zvířaty i rostlinami a proto mohli urychlovat jejich růst. Mu ukládala všechna poselství a vědomosti do krystalů. Mu neměla problémy s přepravou čehokoliv a kamkoliv. Jejich obyvatelé dokázali ovládat levitaci tím, že vtiskli do přepravované hmoty oscilaci, která je věcí vědomí.
Veškerá energie se získávala ze slunce, nebyla k tomu potřeba žádná vedení nebo dráty. Energie byla dostupná všude, ale své znalosti později ztratili.

Mu neměla mocenské choutky, zato Atlantida byla stále výbojnější a na Mu zaútočila. Mu disponovala ochranným štítem, který odrážel ničivé paprsky a zastavoval nepřátelské létající stroje. V průběhu bojů došlo ke vzdušným střetům a nakonec přišla ke slovu "zázračná zbraň". Vymkla se však kontrole a výsledkem byla přírodní katastrofa, jež zničila obě říše.
Únik z pevniny klesající do vln organizovali příslušníci technicky vyspělých mimozemských civilizací, nazývali se Kachinové a podařilo se jim zachránit kromě lidí i mnohé z nashromážděného vědění. Významné osoby byly přepraveny na létajících štítech. Další uprchlíci dosáhli amerického pobřeží na člunech. Nový svět se stal jejich novým domovem.

Ptáme se - jaká je pravda? Přísloví praví:

Na každém šprochu je pravdy trochu
Spolu s badateli Tichého oceánu se pokusíme odpovědět na následující otázky:
  1. Jaké jsou v Pacifiku geologické podmínky?
  2. Jaké jsou doklady o zániku kontinentu a jeho obyvatelích?
  3. Kam odešli lidé z potápějícího se kontinentu?
Jaké jsou v Pacifiku geologické podmínky?
Geologické podmínky Geologické podmínky Na obrázcích 2 a 3 vidíme, že dno Tichého oceánu je velmi zvrásněné, více než Atlantik. Na obrázku 2 jsou pánve a ty se střídají se hřbety na orázku 3. Na obrázku 3 vidíme, že oceán je ze severu, západu a jihu obehnán strmou hradbou vysokých hřbetů. Na něm vidíme pokleslou vnitřní oblast oceánu. Vystupující hřbety vystupují v současnosti jako malé ostrovy. Východní část je rovinatá, ale tam kontinent nezasahoval viz obr. 1.
Předpokládáme existenci čedičové kontinentální kry, která se rozlomila nad Východopacifickým hřbetem. Jednotlivé části kry narazily na severoamerickou pevninu. To vedlo k vyzdvižení And dalších amerických pohoří - Skalisté hory.
Následkem rozsáhlé vulkanické činnosti se vytvořily v podloží čedičových vrstev gigantické rezervoáry magmatu obsahujících vulkanické plyny, kteté se znaží uniknout, takže dochází k sopečným výbuchům spojeným s výrony bazaltických (čedičových) mas. Tenká vrstva bazaltu se ponořila a celá země zanikla ve vulkanickém ohni. Nad hladinou zůstaly vrcholky hor v podobě dnešních tichomořských ostrovů.

Tolik podle výzkumu oceánologů a geologů H.W.Menarda a H. Kruparze.

Koment:
Někdo může položit otázku, jestli se pokles pevniny může odehrát ještě dnes, tak odpovídám ANO. Nedávno proběhla zpráva časopisu Nature, že město Teherán s okolím klesá o 25 cm ročně. Znamená to, že za 10 let klesne o 2,5 m, za 100 let o 25 m. Podobně klesá Jakarta v Indonésii, San Joaquin Walley v USA a další. Pokud k takovému poklesu dojde v dosahu moře, celá oblast bude potopena na dně moře. Takovéto pohyby nastávají v tektonických oblastech jako v minulosti.

Jaké jsou doklady o zániku kontinentu a jeho obyvatelích?
Uvedu několik významných nalezišť starověkých kultur v Tichém oceánu v souvislosti s poklesem bazaltové plošiny v Tichém oceánu. Podobných nalezišť je mnohem více, o nich bude řeč v dalších dílech.

Ostrov Pohnpei
Ostrov Pohnpei Ostrov Pohnpei Ostrov Pohnpei (Ponape) je největší ostrov z Karolínských ostrovů s největším městem Paliki, hlavním městem Federativních států Mikronezie. Napříč ostrova se táhne horský hřeben s nejvyšším vrcholem Nanlaud 782 m vysokým viz obr. 10. U jihovýchodního pobřeží obr. 9 je ostrov Temwen s lokalitou Nan Madol se zříceninami města, v pozadí je ostrov Pohnpei.

Nan Madol
Geologické podmínky Geologické podmínky Nan Madol se nachází v souostroví Mariany u ostrovů Pohnpei a Temwen, ke kterému je přilehlý s přístupem od moře obr. 5. Skládá se z 92 umělých ostrůvků tvořících město, ve kterém podle legendy sídlil král. Každý z nich je pojmenovaný a každý sloužil k nějakému účelu - např. výroba kanoí, příprava potravy, pevnost, sídlo krále atd nebo podle zvířat.
Stavební materiál pochází z kamenolomu na opačném konci ostrova Pohnpei - obr. 4 a musel být dopravován pomoci kanoí kolem ostrova, protože přes hornatý střed ostrova to bylo vyloučené. Pokusy s přepravou mnohem menších kvádrů 0,5 tuny na kanoích původní konstrukce skončily neúspěchem. Takže i přeprava na kanoích byla mimo relaitu. Ostrůvky byly vybudovány z mohutných čedičových sloupů různě dlouhých hmotnosti 5 až 50 tun viz obrázky 6,7,8.
A kdo to přepravil a postavil?:

Podle pověsti to byli 2 bratři kteří sloupy přepravovali s použitím magické síly létajících sloupů - levitací.
Podle legendy z Ponape vznešení Ponapané v oněch dávných časech ovládali jedno zvláštní kouzlo:
Dokázali vdechnout život kamenům v oněch dávných časech.

Jak sloupy vypadaly je možné vidět na následujících obrázcích.
Dnes v Nan Madolu nikdo nežije. Ve středověku tam žili Mikronézané, nikoliv tvůrci ostrova. V peci na Ostrově krokodýla byl odedbrán vzorek, podle radiokarbonové metody z roku 1285.
Stavby na Nan Madolu Stavby na Nan Madolu Stavby na Nan Madolu

Výzkum Nan v Madolu
Podle japonských archeologů potápěči vylovili v roce 1939 platinové rakve a odvezli je neznámo kam. Údajně tím vylepšili císařovu platební bilanci. Výroba takových předmětů není jednoduchá, protože zpracování platiny potřebuje teplotu 1764° C. Nehledě k tomu, že nejbližší naleziště platiny se nachází v Jižní Africe.

Příběh platinových rakví uvádí i český cestovatel Miloslav Stingl ve své knize Neznámou Mikronesií.
Do roku 1945 byl Nan Madol pod správou Japonska. Bez skrupulí vstoupili do zakázané královské hrobky a našli tam kosti člověka abnormálního vzrůstu, podstatně vyššího než jsou dnešní Mikronézané.To podnítilo úvahy o mnohen starším původu původních obyvatel, kteří Nan Madol postavili.
Po Japoncích převzali správu Američané, avšak příliš velkého pokroku ve výzkumu nedosáhli. Působil tam jen malý archeologický tým kratší dobu, zřejmě z obavy, aby neodkryli nějaké skutečnosti, které nejsou v souladu s oficiální vědou.
V díle W.N.Morgan - Prehistoric Architecture in Micronesia popisuje pouze stavby nacházející se na povrchu, avšak zamlčuje veškeré objevy, které potápěči učinili pod hladinou. Přitom v hloubce 20 až 30 m jsou viditelné pozůstatky přístavů, lemované řadami svisle postavených čddičových sloupů vysokých 10 m. Všechny podmořské trosky kdysi bez pochyby stávaly na souši.
W.S.Ayers, univerzita Oregon. Podle Ayerse se stavby rozkládají na plochém korálovém útesu o celkové ploše 18 km2, hmotnost spotřebovaného materiálu je 500 000 až 750 000 tun. Stavby dosahují výše deseti metrů a představují chrámy, kamenné hrobky, shromažďovací haly.
Ayers však neodpovídá na otázky:
1. Kdo osídlil ostrov jako první?
2. Jak probíhala přeprava čedičových sloupů?
3. Proč se nedovídáme o průzkumu podmořské části, kde byly nalezeny vztyčené sloupy a části budov?

Další průzkum pod vodou nebyl proveden - zřejmě by nezapadal do konceptu klasické archeologie. Výzkum by měl odpovědět na otázku, kdo, kdy a jak přemístil 75.000 tun čedičového materiálu a postavil z něj město, které se zčásti ocitlo pod vodou.

Je řada dalších původních nalezišť V Tiché oceánu, které budeme zkoumat v dalších dílech.
V příštím dílu budeme zkoumat Velikonoční ostrov - Rapa Nui.


Vyprávění německého cestovatele H.Rittlingera,
které zachytil podle ponapských legend:

Kdysi, před mnoha tisíci lety byl Matolenim (Nan Madol) centrem mocné, velmi bohaté říše. Hlavní budovy tohoto zaniklého impéria jsou však prý dnes ukryty pod hladinou oceánu. Mezi nimi i "Dům mrtvých", v němž prý - v platinových rakvích - odpočívají taola prvých panovníků předsaudeleurské nanmadolské říše.


Po katastrofách v Tichém a Atlantickém oceánu se přeživší obyvetelé přesunuli do pevninských oblasí, někteří zůstali v Pacifiku jako Polynésané. Kam to bylo, o tom někdy příště.


----- Mojmír Štěrba -----