Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

5
Předdynastické umění a dynastická realita -
Dendera

Albert Sánchez Piňol:
Všechny oči se dívají, ale jen některé pozorují a ještě méně je těch, které rozpoznávají.

V minulých dílech jsme obdivovali vysokou úroveň dávnověkých civilizací a jejich technologií do 4. dynastie, zejména Velkou pyramidu. Ukazuje se že produkty pokročilé technologie se nachází i v pozdějších dynastiích.
S odborníky budeme pátrat po tom, které produkty mohly nebo nemohly vzniknout v dynastickém období nebo pocházely původem z předdynastického období.

Minule jsme měli na programu Serapeum a obelisky v Karnaku a Luxoru, nyní se přesuneme do Dendery, kde budeme pátrat po:
1. Neuvěřitelně přesné geometrii architektury v chrámu bohyně Hathor v Dendeře.
2. Zdrojích elektrické energie, které jsou zdokumentovány v podzemních komorách chrámu.Kdy byl chrám v Dendeře postaven
To je zásadní otázka pro posuzování původu geometricky a technicky dokonalé architektury. Narozdíl od Serapea, které je bez výzdoby, a které zřejmě se sarkofágy pochází z předdynastického období, na stěnách v Dendeře není jediného místa, které by nebylo využito k obrazům, hieroglyfickým nápisům a skulpturám. Později byl v dynastické době objekt průběžně využíván a dopňován až do doby Ptolemaiovské dynastie, doby Řecké a Římské.

Nejstarší doklady stavební činnosti sahají do dob Staré říše z vlády Chufua (2580 př.n.l.) a Pepiho I.(2300 př.n.l.). Stavby chrámu jsou vybudovány na základech starších staveb před rokem 2600 př.n.l. Po pádu Říše římské byl chrám zasypán pískem až do doby 17. století n.l., kdy chrám znovu navštívila Amelia Edwardsová a egyptolog Sir Flinders Petrie v 19. století chrám poprvé prozkounal.

Základním podkladem pro určování stáří jsou kresby, skulptury a texty na zdech a sloupech, v moderní době radiokarbonová metoda a další fyzikální metody, které nás vedou do stále vzálenější předdnynastické minulosti.

Návštěva Dendery
Podrobně je možné si Denderu prohlédnout pomoci Google s heslem Dendera. Na cestu se vydáme s inženýrem Christopherem Dunnem, který bude naším průvodcem nejpovolanějším, provázel nás už v Gíze. Budeme zkoumt technické a architektonické obtížně proveditelné prvky, které nejsou na prvý pohled patrné.
Pro turisty není cesta do Dendery zcela obvyklá, protože ti se většinou dostanou přes pyramidy v Gíze nejdále do Luxoru, odkud už cesta do Dendery, která leží 80 km severně od Luxoru, není zcela běžná. Prohlídka pro turisty trvá 1,5 hodiny a je dána prohlídkovým režimem. Kdo chce stavbu podrobně zkoumat, potřebuje k tomu několik hodin s příslušným fotografickým vybavením a důkladnou znalostí architektury chrámu.

Architektonický skvost
Dendera - architektura Dendera - architektura V době egyptských dynastií to bylo významné poutní a obřadní místo, ve kterém se prolínají kultury z celého dynastického období Egypta. Nápisy na dochovaných částech se zmiňují o činnosti dřívějších stavitelů. Nejstarší doklady o stavební činnosti sahají až do období 2650 roků př.n.l., to je do období 3. dynastie. Milovníka umění uchvátí sloupořadí velké sloupové síně. Čtyřiadvacet masivních sloupů 15 metrů vysokých se pne k symbolickému nebi a každý z nich nese ozdobnou hlavici se čtyřmi tvářemi bohyně Hathor. Ozdobné hlavice byly v různých obdobích historie ničeny. Z šestadevadesáti tváří bohyně Hathor jich na sloupech zůstala neporušená jediná.
To, co vidíme v Dendeře, nejsou čistě sochařská díla – ve skutečnosti jde o spojení umění, techniky a matematiky, z něhož se zrodil úžasný projev inženýrského umění. Naše smysly se nechávají strhnout jedinečným výtvarným uměním a architekturou, avšak inženýrskému umu, který umožnil vznik tohoto úchvatného stánku, se jen zřídka dostává pozornosti, jakou k sobě přitahují pyramidy na severu.

Architektura - technika
Římsa nad sochou Největší pozornosti se dostává skvostným reliéfům na stěnách a stropech, ale my se zaměříme na ukázky technického mistrovství stavitelů. Stěny, stropy a sloupy jsou vzájemně propojeny s takovou přesností, že nad tím můžeme nevěřícně kroutit hlavou.
Nad každou hlavou bohyně Hathor vystupuje z hlavice sloupu ozdobná římsa, která tvoří jakousi plochou korunu a zároveň základnu pro sistrum, které je ukončeno další římsou a připojenou ke stropu. Od Háthořina krku až na konec sistra je celá škála složitě uspořádaných povrchů, jež se společně protínají viz obr.3. Háthořiny tváře byly vandaly poničeny a zůstala jediná neporušená. Jsou na sloupech ze všech čtyřech stran a jsou úplně stejné. Vandalové, kteří znetvořili tvář bohyně si s tím dali velkou práci, protože dostat se do výšky 15 m a ještě tam provádět destrukční práce není příliš snadné.

Měření
Měření geometrie Hlavice sloupů jsou ve výšce 15 m, proto měřením není možné dosáhnout přímého kontaktu s povrchem jako v Gíze. Pan Christopher Dunn proto použil teleobjektiv s fotoaparátem na stojanu a snímal geometrické charakteristiky hlavic sloupů, které přenesl do počítače a pomocí konstrukčního programu CAD (kdo je kostruktér, ví, o čem je řeč) je vyhodnotil.
Na obrázku 4 jsou popsány konstrukční prvky, kterých nemá návštěvník šanci si všimnout jednak proto, že jsou daleko a jednak, že o nich neví. Hlavice jsou přes uličku spojeny nosníky. Všimněte si, že prvky na konci kótovacích čar jsou naprosto v přesně stejné poloze na obou sloupech, jako kdyby je tam někdo přenesl podle pravítka a při tom šlo o složitý konstrukční výkon.
  1. A – Vnitřní hrana oddělující jeden obličej od druhého.
  2. B – Svazky kadeří bohyně, kterých je na všech hlavách stejné množství 9.
  3. C – Průsečík mezi dvěma ozdobnými římsami a stylizovanými kadeřemi představuje místo styku dvou plochých a jednoho radiálního povrchu.
  4. D – Místa styku Háthořiných kadeří s vrcholem sloupu mají eliptický průřez s dokonale rovným po vrchem.
  5. E – Hrana spojení sistrum se sloupem.


To jsou zatím základní konstrukční prvky vyžadující vysokou úroveň technologie. Jejich vytvoření měděným dlátem je zcela nepředstavitelné. Hlavice Háthořiných sloupů v sobě ukrývají symetricky přesné geometrické prvky. Tyto architektonické elementy jsou trojrozměrnou, složitě konturovanou kombinací geometrických prvků.

Geometrie
Měření geometrie Všimněte si na obr. 5, že místo styku kadeří Hátory se dvěma ozdobnými římsami je precizně vypracované a má eliptický tvar. Totiž jak římsa, tak stylizované horní kadeře musely mít dokonalý geometrický tvar, aby je bylo možno tímto způsobem přesně zkompletovat. To byl důvod, proč si Egypťané tak libovali ve využívání eliptických tvarů. Samozřejmě museli vědět, jak elipsu geometricky vytvořit.
Výsledkem je úchvatný pohled na architekturu sloupové haly, viz obrázek 5. Eliptický tvar má horní část kadeří bohyně Hathor.

Obrázek 6 byl pořízen ze středového bodu mezi čtyřmi sloupy.
Měření geometrie Plné červené a modré čáry propojují jednotlivé ozdobné hlavice. Vnitřní průsečíky římsy s konturou kadeří jsou propojeny červenými přímkami, vnější průsečíky týchž prvků modrými přímkami. Seříznuté spodní plochy kadeří, jimiž hlavice opticky končí, jsou ohraničeny elipsami. Aby mohl platit stav, který dokumentuje obrázek 6, museli staří Egypťané zaprvé vyrobit čtyři naprosto identické sloupové hlavice a zadruhé tyto hlavice se stejnou přesností usadit na sloupy, jejichž dosedací plocha musela být dokonale rovná a ve stejné nivelitě se všemi ostatnímí. Udivující není jen preciznost zhotovení hlavic, ale také skutečnost, že jsou i stejně precizně umístěny. Málokdo si uvědomuje, že právě toto patří vůbec k nejfamóznějším výkonům starověkých stavitelů.

Jak byl stavěn chrám
Stavba chrámu Stavba chrámu Stavba chrámu Stěny a jsou pokryty množstvím vyobrazení (viz obr. 7,8,9) a je otázka, jestli reliéfy byly vytvořeny jako celek až poté, když byly všechny bloky naskládány na sebe, nebo jestli byly díly skládány a reliéfy byly vytvořeny předem. Pokud se podíváme na obrázek 7, vidíme, že stavební bloky jsou přesně sesazeny a části kresby přecházejí z jednoho bloku do druhého bez narušení, což znamená, že bloky byly nejdříve sesazeny a teprve potom na nich byly vytvořeny kresby a reliéfy. Při podrobné prohlídce obrázků se mi nepodařilo najít záběry s nenavazujícími částmi obrazu. Na obrázku 9 se podívejte na šakaly, hlavy jsou i na detaily totožné. Z toho plyne, že stavba včetně reliéfů probíhala průmyslově. Tím není řečeno, že by ty druhé typy neexistovaly, protože stavba probíhala celá staletí s různými postupy stavby.

Závěr
Nám nezbývá, než žasnout. Vedle uměleckého designu jsme svědky perfektního technického zvládnutí těch nejobtížnějších stavebních výkonů. Vzhledem k preciznosti, kterou se prokazují stropy i zdivo, vidíme, že staří Egypťané dokázali postavit téměř technický zázrak. Chrám v Dndeře může směle konkurovat ostatním divům starověkého světa. Všechno svědčí o tom, že vysoká úroveň nebyla jen výsadou staveb v Gíze, ale že se prolínala celou egyptskou historií i když s přestávkami. Dendera navazuje na technologickou úroveň staveb v Gíze a navíc přináší kulturní zážitky jako v těch nejslavnějších muzeích na světě. Tato kultura je mimo dosah kultury měděného dláta.

Příště budememe zkoumat podzemní prostory, včetně kreseb, připomínajících zdroj elektrického proudu.

----- Mojmír Štěrba -----