Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

6
Podzemí Dendery

Motto: Lao-c:
Co je opravdové tajemství?
To, co leží přímo před našima očima. Někdo to pochopí, ostatní ne.

Vstoupíme do podzemí. Pro nás to bude jednoduché, stačí, aby správce zapnul osvětlení, protože tam je absolutní tma. V minulosti to tak jednoduché nebylo. Nejsou žádné známky po sazích z loučí nebo jiného otevřeného ohně, ale přesto jsou na stěnách a na stropě nádherné basreliéfy, kresby a rytiny. Ty zobrazují hieroglyfické texty, baňky připomínající žárovky, kolem nich lidské nebo božské postavy s rekvizitami.

A tady vzniká první problém - jejich interpretace. Nabízí se dva zásadní pohledy:
- pohled egyptologů
- pohled fyzikální
Uvedeme oba pohledy, čtenář má možnost si vybrat, ke kterému se přikloní.Sestup do podzemí
Vstup do podzemí Stěny krypty Strop krypty Reliéfy na stěnách Pokud by nebyl osvětlen zářivkami, vstup by byl problematický pro absolutní tmu. V podzemí se nachází dvanáct úzkých krypt, rozdělených do tří podlaží a obklopených dva metry silnými zdmi. Ať zde bylo uchováno cokoliv, muselo to být něco významného, co se stavitelé snažili ukrýt před lidskými zraky.
V moderní době není nic jednoduššího, než nainstalovat elektrické vedení a zářivky viz. obr.1.
V době dávno minulé podle legendy bůh Thovt, bůh věd a moudrosti, sestoupil z nebes na lotosové květině a přinesl lidem světlo.
Na obr. 2 je vstupní chodba krypty. Vidíme, že stěna je pokryta hieroglyfy, reliefy a malbami. Jsou vidět obě stěny krypty a z toho je patrné, jak obtížné zde bylo něco skladovat.
Na obr. 3 je strop pokrytý hvězdami nebeské klenby, odkud sestoupil bůh Thovt.
Na obr. 4 je vidět stěna pokrytá hieroglyfy, reliefy a malbami. Důležité je, že uprostřed je dělící čára, nad čárou je stěna světlejší a pod čárou tmavší. Je to způsobeno tím, že mezi dvě vrstvy pískovce je vložený mohutný kvádr vápence. Z toho je patrné, že nejdříve byly uloženy kvádry a teprve potom v podzemních prostorách provedeny kresby.
Egyptologové uvádějí, že vápencová vrstva je vložena pro lepší možnost rytí obrazců do vápence.
Při pohledu na stěnu vidíme, že kresby přecházejí z jedné vrstvy na druhou bez známek vlivu druhu kamene.

Dendera Light - Světlo Dendery
Osvětlovací těleso Osvětlovací těleso  - schéma
Jedná se o baňku připomínající nadrozměrnou žárovku. Vedle dalších objektů je to nejcitovanější objekt, u kterého se nejvíce střetávají interpretace egyptologů a fyziků.


Pohled egyptologů:

Egyptologičtí učenci výjevy považují za kultovní scény nebo výplody fantazie.., hovoří o "hadech jako strážcích chrámu.., .. zrození boha v hadím těle..slunečních bárkách.., na hlavě a v rukách mají magické amulety. Nověji se objevilo moderní vysvětlení, podle kterého jsou baňkovité útvary jen "různé představy o běhu slunce". Egyptologové připouštějí, že výjevy nějak souvisejí se "světlem".

Pohled fyziků:

Fyzikové to považují za možné osvětlovací těleso. I doprovodné texty naznačují, že obsahují návod k funkci zařízení. Funkčnost svítidla je možné prokázat funkčním vzorkem, který byl ve skutečnosti realizován.

Na obrázku 5 je zobrazení svítidla, 6 je elektrické schéma.

Funkční model svítidla
Model svítidla Model svítidla Vídeňský elektroinženýr Walter Garn zkonstruoval podle egyptských vzorů naprosto přesný, plně funkční model. Jeho skleněná žárovka měří 40 cm a největší průměr 12 cm. Oba konce jsou zality pryskyřicí, na jedné straně je baňka opatřena deskovou elektrodou, na druhé kovovou špicí. To je za předpokladu, že staří Egypťané znali technologii na vytvoření skleněné baňky. Nálezy ukazují, že to možné bylo. Experimentální model je plně funkční, viz obr 8.

Hieroglyfy z Dendery
Až do nedávna unikaly pozornosti hieroglyfy z Dendery. Důvodem bylo především "tajné písmo", jímž byly nápisy provedeny.
Hamburský egyptolog dr. Wolfgang Waitkus zveřejnil ve své dizertační práci překlad denderských textů. A opravdu se ukázalo, že obsahují technické údaje a lze je dát do souvislosti s "elektrotezí". V denderských textech se vyskytuje nápadně mnoho motivů týkajících se světelných jevů. I v modelovém pokusu vychází had - elektrický výboj - ze špičky lotosového květu a celá žárovka se rozzáří. Harsomtus se rozzáří živoucím Ba.
Staří Egypťané nepoužívali moderní výrazy jako např. žárovka. Rozmněry žárovek jsou udávány jako "čtyři šířky dlaně", to je asi 40 cm. Hieroglyfy se podle Waitkuse často odvolávají na"kouzelnou sílu" bohyně Isis a na velekněze. Právě jen oni dovedli se "žárovkami" správně zacházet.

Další elektrická zařízení
Akumulátor Piezoelektrické řetězce Doposud bylo uvedeno stěžejní osvětlovací zařízení v kryptách obr. 7,8.
Na stěnách jsou zobrazeny další rytiny, které připomínají elektrické soustavy a návody k jejich využití.
Na obrázku 9 vlevo je nádoba, která slouží jako akumulátor. Z ní vystupují kabely a jsou připojeny ke zdrojům vpravo a posílají energii energii do nádoby nebo naopak.
Nahoře jsou kvádry z kamene. Spodní část je barvy červené, horní část je barva kamene, shora přiléhajícího. Jsou to dva kondenzátory vpravo s polaritou (+) a dva vlevo s polaritou (-). Dva jsou s obvodem obr.9 vpravo s vyobrazením kotouče s kmitočtovou přímkou na lodi, která slouží k přenosu energie na další zařízení, levé dva jsou bez obvodu.
Dole ke zdrojům přiléhají piezoelektrické řetězce s řetízky s korálky a jestliže jsou křemenné, achátové, tyrkysové nebo lazuritové, vzájemným působením vytvářejí elektrický náboj. Korálky generují piezoelektrické napětí, pomoci kterého se vytváří elektrické náboje a ty se přenášejí do kondenzátoru nebo dálkovým přenosem do dalších zařízení.


Jednotlivé produkty
Produkty elektrické energie Produkty elektrické energie Produkty elektrické energie Je otázka, kam se energie přenáší a jakým způsobem je využívána. Sloužila k osvětlení nebo měla další využití.
Na obrázku 11 vidíme postavu, která drží v ruce zdroj. Všimněte si, že kolem postavy je patrná aura přenášeného záření. Vedle vlevo od postavy je akumulátor, který přijímá energii z centrálního zdroje a je k dispozici pro další použití v různých zařízeních.
Na obr. 12 je centrální zdroj energie ve formě lodi a kruhového generátoru, umožňující její přenos k zařízením na místo spotřeby.
Na obr. 13 je mocná bohyně ISIS, která energii přijímá a předává veleknězi k rozsvícení.
Přechod do sousední krypty s jiným osvětlením prostoru.
Produkty elektrické energie Produkty elektrické energie Na obr. 14 je loď s lotosovým květem na přídi, kterým energii přijímá a lotosovým květem uprostřed kterým energii vysílá ve formě hada.
Na obr. 15 je velekněz, který energii přijímá spouští osvětlení. Kolem tváře je patrná aura záření a tvář a tělo jsou viditelně osvětleny.

Tolik fyzikální model osvětlení podzemí Dendery. Pokud má někdo jiný fyzikální model s vyústěním do experimentu, rádi bychom se s ním seznámili.

Uvedl jsem dva pohledy na podzemí chrámu Dendera. Pohledy zahrnují dvě protichůdné interpretace. Interpretace efgyptologů a fyziků-techniků. Interpretace egyptologů je dána výroky na téma Dendera, které jsou publikovány. Intepretace fyziků je dána souhrnem fyzikálních zákonů, které je možné na toto téma aplikovat. Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment. A ten byl přesně podle předlohy na stěnách krypt úspěšně proveden.

Podzemí Dendery bylo v minulosti osvětleno, o tom není pochybnosti.----- Mojmír Štěrba -----