Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

Technologie

11
Největší záhada na Zemi
Puma Punku

Motto: Emil Bächler:
Čím hlouběji se snažíme proniknout do minulosti, tím zarputileji před námi skrývá tajemství

V dílu Civilizace15 jsem mezi jinými uvedl civilizaci Tiahuanaku - Puma Punku. Dnes budeme pokračovat v technologických aspektech. Budeme spolu s odborníky pátrat, k čemu precizně opracované kvádry sloužily, kdy byly vyrobeny, jakou technologií, jakým nářadím.


Kde leží PUMA PUNKU
Vrásnění And bylo dokončeno v druhohorách v období křídy podsouváním tichomořské desky Nasca pod jihoamerickou. Vznikl tak východní hřbet And. V závěrečném období třetihor a na začátku pleistocénu před 2,6 miliony let docházelo k silné vulkanické činnosti, která byla podnícena pádem planetky Eltanin s průměrem 5 km a vytvořil se západní hřeben.
Pohoří Kordiery Altiplan
Impakt planetky Eltanin podstatně ovlivnil v době pádu jihoamerický kontinent. Bylo to v době začátku pleistocénu, kdy probíhalo intenzivní vrásnění And v podobě intenzivní vulkanické činnosti. Zdvih Kordiller začal na konci křídy a během třetihor a pokračoval až do začátku pleistocénu. Pád planetky podnítil rozsáhlou vulkanickou činnost, která měla za následek devastaci rozsáhlých území a došlo ke zdvižení západních Kordillier. Na obr. 1 je vidět rozdíl mezi východním a západním hřbetem. Východní hřbet vystupuje souvisle do nadmořské výšky 6500 m a západní hřbet je pokrytý řadou výstupků po vulkanické činnosti nižší nadmořské výšky do 5500 m.
Mezi západním a východním hřbetem vznikla náhorní plošina Altiplan šířky 500 km, na které se nacházejí pozůstatky po dávných kulturách včetně obrazců v okolí jezera Titicaca, Tiahuanaku (Tivanaku) a Puma Punku (viz obr.2) ve výšce 3800 m nad přirozenou hranicí stromů.
Civilizace po sobě zanechaly památky, které dodnes budí úžas. A ty budeme spolu s odborníky zkoumat na našem webu.

Základní otázky o Puma Punku

1. Zásadní otázka - kdy plošinu Altiplan osídlili lidé
1. Začneme v druhohorách - období křída. I když připustíme existenci člověka v době dinosaurů, stojí nám v cestě orografické uskupení And, kdy ještě neexistovala plošina Altiplan, na které byla Puma Punku vybudována. Tudy cesta nevede.
2. Pokračujeme v třetihorách (terciéru). Začalo to od myší, které přežily vymírání po pádu planetky. Po 23 milionech let se objevila čeleď primáti. Není zcela jasné, proč jejich příbuzní zůstali na stromech a stali se z nich lidoopi, kteří se dodnes vyskytují v tropických pralesích.
Z těch, kteří zůstali na zemi, vznikl nový rod - člověk.

A to je závažná událost. Ale i tady narážíme ne orografický vývoj, který neumožňoval existenci člověka na Altiplanu.
3. Rod člověk znamená, že se oddělily druhy člověka, jedním z nich byl Homo sapiens - člověk moudrý. Vznikaly ale další druhy člověka. Před 800 000 lety se objevil Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis, Homo denisoniensis, Homo sapiens. Každý druh trval jinou dobu, nejdéle existovali Neandrtálci, skoro 300.000 let. Cílem tohoto výčtu druhů člověka je poukázat na existenci druhů, které se od sebe lišily vzrůstem, mozkovnou, způsobem získávání potravy a DNA.
4. Pro nás je důležité, že v období pleistocén, t.j. po roce před 2,6 ml, se nacházely uvedené druhy člověka. Oficiálně jsou prokázané až po roce 1.000.000 př.n.l. V první části pleistocénu 1.600.000 roků měl možnost žít další druh člověka. To znamená, že Planina Altiplan existovala a na ní mohl existovat jakýkoliv druh člověka.
Altiplan 5. Tímto jsme vyseparovali období, ve kterém na Altiplanu mohl žít a budovat stavby člověk. Prvních 2.000 roků př.n.l. na Altiplanu žil indiánský kmen Aymarů v podmínkách doby kamenné. Ti odmítají, že by stavby provedli Inkové a sami nebyli schopni kamennými nástroji dokonale opracované až 100 tunové kvádry vytvořit a přepravit. Ve své mytologii popisují Aymarové, že stavby vytvořili obři, viz obr.3. To mohl být jeden z druhů rodu člověk. Mnoho kostí a lebek obrů se v zemích Peru a Bolívie našlo. Ty mohly pocházet kdykoliv od období začátku pleistocénu. Kosti existují ukryté v depozitářích muzeí a u soukromých sběratelů. Současná věda odmítla tyto kosti zkoumat. Více podrobností v dílu civilizace15 obři

Výsledkem je, že kamenné stavby v Puma Punku a Tiahuanaku byly vytvořeny v období 2.000 až 2.600.000 let př.n.l.


2.Kdo byli lidé, kteří postavili Puma Punku
Současná archeologie praví, že Puma Punku vybudovali Aymarové. Ti ale žili v minulosti v době kamenné, měli k dispozici pouze kamenné nástroje a neznali kolo, neznali písmo. Když se jich zeptáte, kdo byli stavitelé, ukážou na oblohu a řeknou - los dioses:bohové.
Stavitelé měli schopnost projektování, plánování, schopnost složité prefabrikace kvádrů. Byli to lidé, kteří měli koncepční představu o architektuře, stavebnictví s použitím až stotunových kvádrů.
Město Puma Punku leží v nadmořské výšce 3.800, je to nad hladinou růstu stromů. Město nebo náboženské centrum bylo koncipováno a plánováno jako celek podle jednotného záměru.

Jaké byly stavební zvláštnosti
Pozemek Puma Punku Pozemek Puma Punku Všimneme si zvláštností, které na pozemku nacházíme: Pozemek Puma Punku má obdélníkový půdorys, který byl předem zvolený pro výstavbu chrámu. Na pozemku jsou mnohatunové kvádry rozházeny jako dětské kostky.
Opracování
Opracovaný kvádr Kvádry byly dokonale hladké, jakoby leštěné, byly vytvářeny vnitřní dutiny s komplikovanými vzory opracování. Následně budeme pátrat po tom, jaký měly tvar, rozměr a jaké to mělo využití. Byly vyrobeny z šedého andezitu a červeného pískovce třídy 8 Mohsovy stupnice tvrdosti. Jaká byla jejich funkčnost, když připustíme, že to nebyly ozdoby?
Těženy byly v peruánském Ollantaytambu, vzdáleném 150 km.

Nálezy kvádrů
Kvádry pod zemí Byl proveden průzkum podzemním radarem a bylo zjištěno, že se kvádry nacházejí pod zemí, zahrnuty zeminou zatím až v hloubce 3,5 m. V pátrání se pokračuje. Představa o tom, jak se tam mohly dostat právě v tomto objektu, je mimo lidské vnímání.


Stavební umístění kvádrů
Spojení kvádrů Na obrázku 8 vidíme kvádry tvaru H těsně připojené k sobě. Nejsou patrny žádné zbytky malty nebo jiných spojovacích prostředků. O tom, jak byly spojovány bloky, se dovíme v následujícím odstavci.


Otvory do andesitu
Otvory do andesitu To již přesahuje jakoukoliv představivost. Ovory různých rozměrů vyvrtat do kamene v jakékoliv poloze vyžaduje nástroj s vrtným hrotem na úrovni diamantu. Představy ocficiálních archeologů, že se to provádělo kamennými nástroji nebo kuřecími kostmi, je asi pro zasmání.


Odpovídáme na otázku, jak byly provedeny stavby z megatunových kvádrů

Na začátek uvedu rčení:„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment".

Model kvádru H

Model kvádru H

Model kvádru H Model kvádru H Model kvádru H Tec hnologie rybina Model kvádru H s čepem Kamenné závěsy Inženýr Christopher Dunn, odborník na modelování strojírenských a stavebních produktů, osobně proměřil na Puma Punku kvádry typu H, získal materiál z Puma Punku a ve své laboratoři vytvořil model kvádru H v poměru 1:8.´se všemi dutinami, viz obr.10. Přidal závěs, provrtal otvor, zavedl otočný čep a model je hotový. Zjistil, že vnitřní strany dutin nejsou rovnoběžné, ale jsou zkoseny směrem dovnitř. obr. 11 a 11a. Tomuto spojení se říká rybinové, známé ve stavebních technologiích, viz obr.12. Na obrázku 13 je sestavený model s čepem, na obrázku 14 je zobrazení aplikace při použití pro otvírání a zavírání kamenných vrat.

Jak probíhala stavba ve skutečnosti
Drážky na kvádrech Všíměte si, že na kvádrech z vnějšku i v dutinách (pokud nejsou poničeny) se nacházejí rybinové drážky. Ve skutečnosti byly naprosto přesné a do nich se nasunovaly odpovídající lišty dalších bloků, které zajišťovaly pevné spojení bez malty a spojovacích prvků, nebo pohyblivé části s čepem, na kterém byly závěsy pro dveře, jako např. na zobrazení na obr.14. Na obr. 8 jsou těsně spojeny kvádry rybinovými spoji.
Znamenalo to mít perfektní technologii s přesností strojního obrábění. A tu měli k dispozici, jak vidíte na kvádrech na obrázcích. Bohužel jaká to byla technologie nevíme, žádný exemplář se nezachoval. Tvůrci měli technologii na těžbu kvádrů, jejich dopravu, výrobu prefabrikovaných kvádrů a technologii stavby. Vidíme výsledky, ale technologické prostředky se nenašly.
Důlní a stavební inženýři se shodují v tom, že ani v dnešní době provádět těžbu, komplikované opracování a stavbu si neumějí představit.

V tomto dílu se nepodařilo zjistit technologické prostředky výstavby, ale přesto se nám spolu s inženýrem Dunnem podařilo nahlédnout do zákulisí technologického postupu komplikovaného opracování a sestavování kvádrů. Není třeba ani zatracovat možný obří druh člověka, když se našlo velké množství kostí a lebek.
Mnohým nezbývá v beznadějném pátrání spolu s Aymary a Erichem von Dänikenem obrátit zraky k vesmíru.
Los dioses:bohové.

----- Mojmír Štěrba -----