Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

Teorie

6
Teorie
Návrat do Gízy k pyramidám a odtud ke hvězdám

Motto: Alexis Carrel-Nobelova cena:
'Je povinností vědy neodsouvat fakta stranou jen proto,
že se zdají být nepravděpodobná a vědci je nedokážou vysvětlit'

V dílech teorie2 až teorie 5 Síly pyramidyEnergetická pole pyramid jsem dospěl ke zjištění, že výzkum polí kolem pyramid probíhá nezávisle a na vědecké úrovni na několika pracovištích a výsledky se principiálně shodují. Byl dodržen vědecký přístup opakování experimentů na různých pracovištích.


Výsledky sledovaných výzkumů
Joe Parr-teorie2 - Výzkum v laboratoři i na Velké pyramidě:
1. Energetické pole neboli bublina má souvislost s gama zářením, které vychází z Velkého anihilátoru.
2. Je známo, že základna Velké pyramidy směřuje každý den ke galaktickému středu.
3. Bublina blokuje všechny známé typy radiace.
4. Zjistil, že předměty umístěné v bublině v určitém období roku jsou v beztížném stavu.

Dan Davidson-teorie3 - výzkumem v laboratoři zjistil:
1. Když se model pyramidy dostane do uzavřené bubliny, začne se pohybovat, získá velké množství energie a dál se pohybuje po tomto energetickém kanálu.
2. Bublinu lze energetizovat a vypínat či zapínat pomoci zvuku.
3. Objevil rezonanční frekvenci bubliny, která je 51,5 Hz.

Alexandr Golod -teorie4 - Měřením na pyramidách se prokázalo že:
1. Sloupec energetického pole byl několik kilometrů vysoký a téměř kilometr široký.
2. Po skončení jedenácté vrstvy radar zaznamenal energetické pole, které vycházelo z pyramidy. Charakter tohoto pole nebyl určen, ale bylo velmi rozsáhlé a sahalo až do výšky 1600 m.
3. Výzkum účinků pyramidy:
- kontrola infekce, test imunity, zvýšení úrody

Komarova univerzita ITMO-teorie5 - Měřením na pyramidách se prokázalo že:
1. Velká pyramida soustřeďuje energii ve svých dutinách.
2. Ukazuje se, že multipolární rezonance je v interakci s vnějšími elektromagnetickými vlnami rádiových kmitočtů v rozsahu od 200 do 326 m vlové délky.
3. Vykalkulovali, že vlny v pásmu 200 až 600 m mohou způsobit rezonanci.
4. Využít těchto teoretických výsledků k vyprodukování nanočástic ve tvaru pyramidy k reprodukci tohoto efektu v optickém pásmu.

Uvedený přehled ukazuje, že výsledky na různých vědeckých pracovištích pracovištích se prolínají.


Jakou to má souvislost s pyramidami?
V historii Země došlo nejméně 5× k vyhynutí života (částečně to uvádím v dílu Odkud přišli.)
Vědci z NASA a z univerzity Kansas zjistili, že masové vyhynutí živočichů před stovkami milionů let bylo způsobeno explozí hvězdy s výbuchem paprsků gama.

Je možné, že stavitelé Velké pyramidy, a třeba i jiných pyramid po celém světě věděli o skutečnosti, že galaktický střed v budoucnu vyšle smrtelnou dávku paprsků gama a zničí lidstvo?

Otázka je, jak pyramidu postavit aby ochrana byla účinná před paprsky?:
 1. V jakém místě je Velká pyramida postavena?
 2. Co je to Velký anihilátor a jak ovlivňuje Zemi?
 3. Věděli stavitelé pyramid, že v budoucnu vyšle střed galaxie smrtelnou dávku a zničí život na Zemi?
 4. V jakém směru je Velká pyramida postavena?
 5. Jak velká musí být pyramida?
 6. Jaký tvar musí mít pyramida?
 7. Jak velká musí být bublina?
 8. Nachází se energetické pole pouze v blízkosti pyramidy?
 9. Mohla by se bublina rozšířit a ochránit život na celé Zemi?
Co z uvedeného přehledu vyplývá?
Jsou uvededny změřené výsledky, ze kterých můžeme vycházet při hledání odpovědí na uvedené otázky.

1. V jakém místě je Velká pyramida postavena?
Místo stavby Velké pyramidy Velká pyramida je postavena na plošině Gíza ležící na 30. stupni SŠ a 31. stupni VD obr. 1. Tuto skutečnost zjistil Piazzi Smith na začátku 19. století. Znamená to, že v tmto bodě čáry rovnoběžky a poledníků protínají více pevniny, než v kterémkoilv jiném bodě.

Joe Parr objevil, že základna Velké pyramidy směřuje jednou za den přímo do středu galaxie.


2. Co je to Velký anihilátor a jak ovlivňuje Zemi?
Anihilator-místo zdroje záření gama Astronomové zjistili, že uprostřed naší galaxie, Mléčné dráhy se nachází oblast, která je vysokoenergetickým zdrojem paprsků gama, které obsanují více energie než jakékoliv jiné energetické spektrum, jehož hladina dokáže zabít vše živé. Přítomnost Velkého anihilátoru potvrdila NASA. obr. 2. Tento zdroj v roce 1980 zmizel a v roce 1988 se objevil v plné síle.
Joe Parr měřením zjistil, že když Velký anihilátor vyzařoval, objevila se kolem pyramidy energetická bublina, když zdroj záření zmizel, zmizela i bublina kolem pyramidy.

3. Věděli stavitelé pyramid, že v budoucnu vyšle střed galaxie smrtelnou dávku a zničí život na Zemi?
Tato skutečnost není známá, ale je jisté že po celém světě byly stavěny pyramidy, takže stavitelé něco tušili. Pokud to nemohli změřit, tak to mohli vypozorovat. V galerii uvádím nejznámější pyramidy ze všech světadílů.
Nabízí se úvaha, že tehdejší obyvatelé tuto znalost měli a k eliminaci hrozícího nebezpečí stavěli pyramidy, které je měly ochránit.
Účinky pyramid měly působit jako deštník proti kosmickým paprskům.
Nesmíme naše předky podceňovat, protože byli moudřejší než my.
Poznámka:
Dnešní civilizace se nedokáže bránit ani slunečním erupcím. Kdyby přišla silná jako v roce 1856, tak se civilizace zhroutí a rázem se ocitneme v době kamenné.

Pyramidy v Gíze Mayská-Toltecká Angcor Vat Pyramidy v Gíze Pyramidy v Gíze Teotihuacan Pyramida Ticalu Pyramida Palenque-Mexiko Přehled pyramid ze všech kontinentů v galerii.
 1. Pyramidy na plošině v Gíze
 2. Maysko - Toltécká pyramida na Yukatanu
 3. Chrámový komplex Angcor Vat v Kambodži
 4. Pyramida v Číně - přístup je přísně chráněný
 5. Letecký snímek Silbury Hill v Anglii
 6. Teotihuacan v Mexiku
 7. Mayská pyramida v Ticalu v Guatemale
 8. Pyramida Paleque v Mexiku

4. V jakém směru je Velká pyramida postavena?
Souhvězdí zaměřená z pyramidy Velká pyramida je orientována přesně ve směru sever-jih. Tato orientace zajišťuje zaměření hvězd ve směru šachet. Jižní šachta z Královniny komory je zaměřena na hvězdu Sírius. Jižní šachta z Královy komory do pásu Orionu zéta Orion. Severní šachta z Královniny komory je zaměřena na Kochab Malého vozu, severní šachta z Královy komory je zaměřena na Thuban souhvězdí Draka.
Tři hvězdy pásu Orionu připomínají tři pyramidy v Gíze. Podle Bauvala byla Velká pyramida zkonstruována pro rituální účely, z nichž hlavním cílem bylo odeslání faraona k Orionu, kde se promění v Osírise a bude žít věčně.
Jedná se o mýtus, podle kterého byly pozemní stavby orientovány podle hvězd.

5. Mohla by se bublina rozšířit, a ochránit život na celé Zemi?
Podle rozložení pyramid po celém světě je pravděpodobné, že účinky pyramid se sčítají a vytvoří oblast chráněnou před smrtícími paprsky z vesmíru.

Cesta ke hvězdám
Souhvězdí zaměřená z pyramidy Souhvězdí je často citované v souvislosti s pyramidami. Tentokrát nejde o mýtus, ale fyzikální jev.
Podle Joe Parra se energetická bublina v určitých obdobích během roku uzavírá před všemi známými i neznámými silami a předměty uvnitř modelu jsou v beztížném stavu. Model pyramidy se od ramene vysokorychlostní centrifugy oddělí a vyletí do prostoru. Pyramida má schopnost prostoupit jiné fyzické objekty. Parr se domnívá, že pyramida neužívá stejný třírozměrný fyzikální prostor, ale dostává se do čtyřrozměrného časoprostoru.

K tomuto jevu dochází 13. až 16. prosince, kdy Země prochází mezi sluncem a souhvězdím Orion, viz obr. 12. Tímto vznikne energetický kanál proudu neutrinových částic. Zdá se, že tento kanál bublinu energetizuje a uzavírá před ostatními silami. Zajímavé je, že šachta z Královy komory směřuje k souhvězdí Orion. Model pyramidy, který se oddělí od ramene se dále pohybuje po tomto energetickém kanálu a vydá se směrem k Orionu, tím umožní okamžitý pohyb mezi Zemí a Orionem.

Tímto končím pojednání o pyramidách a jejich vlastnostech. Údaje jsou založeny na opakovaných fyzikálních experimentech. Doporujčuji, aby se tímto věda dále zabývala jako vědeckým, nikoliv pavědeckým problémem.

Poznámka
Někomu se může zdát, že uvedené teorie jsou bizarní, ale mohu ho ubezpečit, že nejsou více bizarní než teorie některých egyptologů, že obrábění žulových kvádrů s přesností strojního obrábění lze provádět měděným dlátem, aniž by to byť náznakem předvedli.


Nesmíme podceňovat znalosti fyziky starých Egypťanů. Staří Egypťané museli znát základní konstanty kvantové mechaniky, které umožnily vytvořit zbraň proti útokům z kosmu. Podstatou jejich znalostí byla harmonie přírody.

----- Mojmír Štěrba -----