Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

Teorie

7
Teorie
Elektrárna v Gíze

Motto: Johan Wolfgang von Goethe:
Největším štěstím myslícího člověka je, když prozkoumá poznatelné a uctívá nepoznatelné.

Tento díl navazuje na předchozí díly teorie2 až teorie 6 Síly pyramidyOd pyramid ke hvězdám. V prvním dílu seriálu jsem uvedl, že se budu ptát odborníků různých odborností na jejich výzum pyramid. Jedním z nich je konstruktér inženýr Christopher Dunn, který dlouhodobě zkoumá fyzikální aspekty Velké pyramidy. Poprve jsme se s ním setkali v dílu technol2 jako s odborníkem.


Jakými nástroji staří Egypťané dokázali vytvářet žulové artefakty?
Důkazy vyryté do žulových artefaktů jasně poukazjí na výrobní postupy s použitím strojních zařízení jako např. soustruhy, frézy, ultrazvukové vrtačky či vysokorychlostní pily.
Takovéto stroje určené pro opracování žuly spotřebují obrovské množství elektřiny. Musel existovat systém, který jejich techniku zásoboval energií.


Energie
To je téma téma, o kterém v egyptologii téměř není zmínka, kromě lidské práce. Podle nalezených artefaktů velká energie byla vyrobena a spotřebována strojním zařízením. Ale z čeho?! Uhlí nebylo, ropa nebyla, dříví málo..
Ukazuje se, že zdrojem energie byla Země, jejíž energie má své mechanické, termální, elektrické, magnetické, jaderné a chemické složky, z nich každá je zdrojem zvuku. Z toho lze vyvozovat, že energie působící v útrobách Země generuje zvukové vlny, které mají vztah k příslušné vibraci, která je jejich původcem, a k materiálu kterým procházejí.

Země nepřetržitě vyzařuje široké spektrum vibrací, které bychom mohli využívat jako zdroj energie, pokud bychom k tomu vytvořili vhodné technické zařízení.
Velká pyramida má v sobě zakódovaný celočíselný náslobek Země, pyramida může vibrovat v harmonické frekvenci s funedamentálním zemských rytmem.
Tyto údaje podporují hypotézu, že Velká pyramida byla generátorem energie a Králova komora byla jejím energetickým centrem. Staří Egypťané dokázali využít vodíku a spojit energii vesmíru s energií Země.

Jakmile by pyramida vibrovala v dokonalém souzvuku se zemským pulsem, stala by se jakýmsi sdruženým oscilátorem a dokázala provést přenos energie z nitra.
Princip známe, tak nyní, jak to funovalo.

Jak elektrárna fungovala
Místo stavby Velké pyramidy Místo stavby Velké pyramidy Na obrázku 1 je schémna činnosti. Začneme v Královnině komoře. V té probíhaly jisté chemické reakce, jejichž výsledkem bylo pokrytí stěn vrstvou 12,7 mm soli a tvorba vodíku.To již bylo zmíněno v dílu 14 Královnina komora Jižní šachtou přichází do Královniny komory zředěný chlorovodík. Důkazem je zkorodovaná jižní šachta na obr. 2. Severní šachtou hydratovaný chlorid zinečnatý a dochází k následující reakci:
ZnHCl+HCl=H2+ZnCl2
Vodík dále prochází do Královy komory a vzniklá sůl kyseliny chlorovodíkové chlorid zinečnatý zůstává v prostorách Královniny komory a přebytek odchází horizontální chodbou dolů do studniční šachty. Tímto je vysvětleno pokrytí stěn vrsvou soli. Kyselina chlorovodíková přichází na horním konci jižní šachty Královniny komory a hydrochlorid zinečnatý do severní šachty vertikální šachtou za druhými dveřmi na konci šikmých šachet.

Elektrody na Gantenbrikových dveřích Zařízení, které poskytovalo spouštěcí pulsy bylo s největší pravděpodobností umístěno v podzemní šachtě. V okamžiku, kdy se zahájilo spouštění pulsů, do severní a jižní šachty Královniny komory se začaly čerpat chemické látky a to do chvíle, než vznikl kontakt mezi kotevním hákem a elektrodami čnějícími ze dveří obr. 3.

Vibrace pyramidy - indukované vibračními pulsy sladěnými s rezonanční frekvencí celé stavby - postupně zvyšovaly svou amplitudu a oscilovaly v souzvuku s vibracemi země. Takto sladěná vibrační energie prostupovala celou pyramidou a ve Velké galerii se vibrace přetvářely na vzduchem šířený zvuk, který byl usměrněn přes filtr do chodby vedoucí do Královy komory. Králova komora vytvářela rezonanční dutinu z tisíců tun žuly obsahující 55% křemíkových a křemenných krystalů. Když se žula rozvibrovala ve stejné frekvenci se zvukem, vytvořil se obrovský tlak na křemenné struktury, který na základě piezoektrického jevu podnítil tok elektronů.

Energie, která v této chvíli zaplňovala Královu komoru, vytvořila kombinací akustické a elektromagnetické energie. Severní šachta fungovala jako vodič nebo vlnovod a její původní kovové obložení fungovalo jako kanál mikrovlnného signálu vedoucího do Královy komory. Vstupní signál procházel Královou komorou a dále skříňovým krystalickým zesilovačem v jeho směru, načež interagoval s vysoce nabitými vodíkovými atomy a nabýval na síle.

Celý proces se exponenciálně stupňoval, neboť se nesčíslněkrát opakoval. To co původně vstupovalo do komory jako nízkoenergetický signál, postupně vytvořilo soustředěný paprsek nepředstavitelné síly koncentrovaný v mikrovlnném přijímači v jižní stěně Královy komory.

Tolik stručně o elektrárně v Gíze. Podrobný popis je uveden v knize inženýra Christophera Dunna The Giza Power Plant na 350 stranách a je podporovaná řadou špičkových odborníků z GREAT PYRAMID OF GIZA RESEARCH ASSOCIATION.

Staří Egypťané tuto energii potřebovali nejspíše pro stejné účely jako my - pro pohon strojů a zařízení, které bez nejmenších pochybností byly použity, protože obrábět diorit a žulu nebylo možné provádět pomoci měděného dláta. Uvedená technologie se stále propracovává s využitím nejnovějších poznatků a čeká se na zveřejnění informace, co je za druhými dveřmi jižní a severní šachty z Královniny komory.

O stavitelích pyramid a době v níž stavěli své obří monumenty, víme jen velmi málo, přesto je očividné, že celou tu civilizaci musela zasáhnout změna tak drastická, že jejich techniku zcela zničila bez naděje, že by se opět obnovila.
Podle nálezů je vidět, že ti fantastičtí lidé ovládali energetický systém, o němž se nám zatím může dnes jen zdát.

Koment:
upozorňuji, že čtení knihy 'Elektrána v Gíze' je velmi náročné, protože Chris Dunn popisuje fyzikální procesy, na kterých je produkce elektřiny v Gíze založena. Knihu je možné získat současně v anglickém jazyce, v češtině je rozebrána.Inženýr Christopher Dunn jednoznačně prokázal použití elektricky poháněných nástrojů na konferenci Magical Egypt Symposium přímo v terénu v pyramidách.
To plně odpovídá výsledkům modelu, že dávní autoři žulových artefaktů měli vysokou technologickou úroveň.

----- Mojmír Štěrba -----